O kvapku lepší partneri

Najčastejšie otázky

 1. Prečo sa vykonáva transplantácia krvotvorných buniek a kostnej drene?
 2. Prečo sa stať darcom kostnej drene?
 3. Ako sa stať darcom kostnej drene?
 4. Ako prebieha darovanie kostnej drene?
 5. Kto sa môže stať darcom kostnej drene?
 6. Ak som zaregistrovaný ako dobrovoľný darca kostnej drene, je to záväzné, alebo môžem zmeniť svoje rozhodnutie?
 7. Kedy môžem byť trvalo vylúčený z registra darcov?
 8. Kedy môžem byť dočasne vylúčený z registra darcov?
 9. Sú moje osobné údaje a údaje o mojom zdravotnom stave pri registrácii bezpečne chránené?
 10. Je darovanie kostnej drene anonymné?
 11. Kto vykonáva transplantáciu kostnej drene?
 12. Čo je Nadácia KVAPKA NÁDEJE?
 13. Čo je Čo je Národná transplantačná organizácia?
 14. Čo je Národný register darcov kostnej drene?
 15. Čo je Transplantačná jednotka kostnej drene KDHaO DFNsP Bratislava?
 16. Čo je Klinika hematológie a transfuziológie (KHaT) LFUK, SZU a UNB?
 17. Môžem pomôcť aj iným spôsobom?
 18. Chcem sa ešte niečo spýtať

1. Čo je kostná dreň a prečo sa vykonáva transplantácia kostnej drene?

Aká je funkcia kostnej drene?

Kostná dreň je krvotvorné tkanivo nachádzajúce sa v dutine najmä veľkých a plochých kostí. Jej hlavnou úlohou je vytvárať červené a biele krvinky a krvné doštičky, ktoré sa následne vyplavujú do krvi, kde si plnia svoje funkcie. Červené krvinky prenášajú kyslík do tkanív, biele krvinky zabezpečujú obranu organizmu proti infekciám a krvné doštičky sa podieľajú na zastavení krvácania.

Aké formy darovania krvotvorných buniek poznáme?

 • Darovanie kostnej drene
 • Darovanie periférnych kmeňových krvotvorných buniek
 • Darovanie pupočníkovej krvi

Prečo sa vykonáva transplantácia krvotvorných buniek?

Transplantácia krvotvorných buniek umožňuje obnovenie krvotvorby pri ochoreniach spojených s ťažkým poškodením kostnej drene. Najčastejšie ide o pacientov s akútnou alebo chronickou leukémiou, kedy následkom chemoterapie dochádza k zničeniu nielen nádorových leukemických buniek, ale aj normálnych buniek krvotvorby čo spôsobí veľký nedostatok krviniek v krvnom obehu. Život pacienta ohrozujú infekcie s ťažkým priebehom v dôsledku nedostatku bielych krviniek, krvácavé komplikácie pre úbytok krvných doštičiek a zároveň aj pokles červených krviniek. Transplantácia krvotvorných buniek je preto nevyhnutná pre obnovu krvotvorby a prežitie pacienta.

2. Prečo sa stať darcom kostnej drene?

Každým rokom stúpa počet pacientov s hematologickými a onkologickými diagnózami, ktorým nádej na zdravý a plnohodnotný život prináša iba úspešná transplantácia krvotvorných buniek.

Jednou z podmienok úspechu transplantácie krvotvorných buniek je zhoda v tzv. tkanivových antigénoch darcu a príjemcu. Najväčšia zhoda v tkanivových antigénoch sa zvyčajne nachádza medzi rodinnými príslušníkmi. Šanca nájsť vhodného darcu v rodine je 25%. Pre ostatných pacientov je jediná nádej získať vhodného darcu krvotvorných buniek medzi nepríbuzenskými darcami. Keďže medzi nepríbuznými ľuďmi je obrovské množstvo kombinácií parametrov tkanivových antigénov, pravdepodobnosť nájsť vhodného darcu je pomerne malá a preto sa reálnym darcom stane bohužiaľ len 1% registrovaných darcov.

Nádej pre pacienta sa zvyšuje pri možnosti vyhľadania darcu v tzv. registroch darcov krvotvorných buniek. V súčasnosti už v mnohých štátoch sveta existujú národné registre, ktoré vedú databázu darcov krvotvorných buniek v danej krajine. V Slovenskej republike pôsobí Národný register darcov kostnej drene pri Klinike hematológie a transfuziológie Univerzitnej nemocnice v Bratislave Petržalke. Register vedie databázu darcov a zároveň intenzívne spolupracuje s registrami ostatných štátov pri vyhľadaní vhodného darcu pre konkrétneho pacienta. Aby sa zvýšila šanca nájsť HLA - zhodného darcu, národné registre jednotlivých krajín sú prepojené do medzinárodnej siete registrov, čo umožňuje nájsť darcu krvotvorných buniek pre pacienta aj v inej krajine.

Náklady na vyšetrenie tkanivových antigénov sú veľmi vysoké a tým stúpa aj cena za vyhľadanie darcu v medzinárodnom registri. Preto je vhodnejšie začať hľadať darcu v národnom registri a v prípade neúspechu aktivovať vyhľadávanie v zahraničí. Pretože šanca nájsť vhodného darcu sa zvyšuje s počtom registrovaných darcov je našim cieľom je vytvoriť čo najväčšiu databázu dobrovoľných darcov krvotvorných buniek a dať a dať tak nádej na úspešnú liečbu slovenským, ale aj zahraničným pacientom.

3. Ako sa stať darcom kostnej drene?

 1. Záujemca vyplní online registračný formulár (prihlášku) potenciálneho darcu kostnej drene
 2. Slovenská pošta a.s. bezplatne doručí registrovanému záujemcovi na adresu uvedenú v prihláške testovací balíček na odber vzorky slín, spolu s podrobným postupom pri odbere vzoriek a kópiu registračného formulára
 3. Súčasťou testovacieho balíčka je spiatočná obálka, do ktorej záujemca vloží odobratú vzorku slín spolu s podpísanou prihláškou. Spiatočnú obálku podá záujemca na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty, ktorá zásielku bezplatne doručí Národnému registru darcov kostnej drene
 4. Národný register vyšetrí vzorku a vyhodnotí transplantačné znaky a zaradí záujemcu do databázy potenciálnych darcov kostnej drene (Darca môže svoju registráciu v databáze darcov kedykoľvek zrušiť)

Na základe riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky a po vstupných vyšetreniach je darca zaradený do databázy, kde čaká, či sa objaví pacient, s ktorým má zhodné transplantačné znaky. V prípade nájdenia zhody parametrov pacianta a registrovaného darcu, národný register registrovaného darcu opäť osloví, požiada ho o podrobnejšie vyšetrenia na potvrdenie zhody a samozrejme vyšetrí aktuálny zdravotný stav darcu. Až následne dochádza k samotnému darovaniu. Spôsob darovania sa určuje podľa diagnózy pacienta a samozrejme podľa ochoty darcu darovať buď kostnú dreň alebo periférne kmeňové krvotvorné bunky. Keďže pravdepodobnosť zhody parametrov u pacienta a registrovaného darcu je bohužiaľ len 1%, môže byť darca registrovaný v databáze aj celé roky a nemusí byť registrom nikdy oslovený. Na druhej strane sa zhoda môže nájsť už zajtra a vy budete môcť pomôcť zachrániť ľudský život.

4. Ako prebieha darovanie kostnej drene?

Po zistení zhody základných transplantačných znakov pacienta a darcu v registri je nevyhnutné vykonať ďalšie vyšetrenia krvi, aby sa potvrdila zhoda aj ďalších znakov medzi darcom a pacientom. Po potvrdení zhody vo vybraných transplantačných znakoch samotné darovanie periférnych krvotvorných buniek/ kostnej drene prebieha takto:

 1. Určí a naplánuje sa termín odberu krvotvorných buniek / kostnej drene. Podľa možností vždy je snaha prispôsobiť sa darcovi - v závislosti od klinického stavu pacienta.
 2. Darca absolvuje nevyhnutné vyšetrenia, ktoré majú za úlohu preveriť jeho zdravotný stav a minimalizovať tak riziko možných nežiaducich účinkov pri odbere ako aj riziko prenosu infekčných ochorení na príjemcu transplantátu. Ide o odber krvi na laboratórne vyšetrenia, rtg hrudníka, ekg.
 3. Ak sú testy v poriadku, pristupuje sa k samotnému odberu buď periférnych krvotvorných buniek (PKB) alebo kostnej drene (KD). Spôsob odberu závisí od preferencie darcu a požiadaviek transplantačného centra. V súčasnosti sa častejšie používa PKB.
 4. Pred odberom PKB je potrebná stimulácia kostnej drene tzv. granulocyty stimulujúcim faktorom (G-CSF). Bežne sa nachádza aj v našom organizme v malom množstve a ovplyvňuje tvorbu krviniek v kostnej dreni. Pri získaní dostatočného množstva PKB je potrebné zvýšiť jej množstvo v krvi, aby sa PKB uvoľnili do krvi. G-CSF sa podáva podkožnou injekciou 1xdenne v priebehu 4 až 5 dní. Podávanie je veľmi jednoduché - zvládne to poučená osoba alebo darca chodí na injekciu do ambulancie. V tomto období môže darca mať mierne zvýšenú teplotu, mať trošku bolesti v kostiach a môže sa cítiť malátny. Tieto ťažkosti sú dočasné a zmierňuje ich napr. paracetamol. Na 5. deň prebieha samotný odber PKB. 
 5. Odber PKB prebieha na krvinkovom separátore po podpísaní informovaného súhlasu a poučení o procedúre. Robí sa to väčšinou ambulantne. Do žily sa zavedie ihla spojená s jednorázovou odberovou súpravou, ktorá prečerpáva krv cez separátor. Pomocou neho sa získavajú PKB z krvi darcu. Ostatná krv sa vracia späť do krvného obehu darcu. Odber trvá asi 5 hodín. Počas odberu treba pokojne ležať, môžete piť tekutiny aj jesť, a pozerať TV. Najčastejšími komplikáciami pri odbere býva bolesť v mieste vpichu, tŕpnutie rúk a zmeny tlaku krvi. Tieto ťažkosti sú prechodné a po odbere ustúpia a vymiznú. O pár dní (alebo aj na ďalší deň podľa toho ako sa cítite) sa môžete vrátiť späť do práce a bežného života.
 6. Odber kostnej drene na účel transplantácie sa v súčasnosti robí menej často ako odber PKB. Kostná dreň sa získava z lopaty bedrovej kosti v krátkej celkovej narkóze opakovanými vpichmi a nasávaním dreňovej krvi do odberového vaku. Odber teda prebieha na operačnej sále. Darca počas odberu necíti bolesť, keďže je v narkóze. Po odbere a po odoznení účinku anestézy cíti darca miernu bolestivosť v mieste odberu a môže byť ešte slabý. Pred odberom kostnej drene je potrebné interné predoperačné vyšetrenie.
 7. Po získaní dostatočne výťažného štepu PKB alebo KD sa tento podáva pacientovi, ktorý je hospitalizovaný v transplantačnom centre. Transplantát sa podáva do veľkej žily formou transfúzie.
 8. Darovanie je anonymné a bezplatné. Kontakt s pacientom je možný jedine prostredníctvom korešpondencie cestou Národného registra darcov kostnej drene. Osobný kontakt je možný až po 2 rokoch od transplantácie, ak s tým súhlasia obe strany.

5. Kto sa môže stať darcom kostnej drene?

Darcom krvotvorných buniek (KB) môže byť:

 • každý zdravý človek vo veku 18-45 rokov, čo je vstupný vek darcu na zaradenie do databázy. Darovať môže do dovŕšenia 60 rokov, potom je automaticky z databázy vyradený
 • človek, ktorý neprekonal alebo netrpí závažnejším ochorením, kedy by odber krvotvorných buniek mohol ohroziť jeho zdravie. Obvykle ide o dlhodobé ochorenia, ktoré vyžadujú podávanie liekov alebo záchvatové stavy s poruchami vedomia.
 • človek, ktorý nie je závislý na alkohole a drogách a drogy neužíval ani v minulosti
 • Nesmie mať žltačku typu B, C
 • Musí byť HIV negatívny
 • Neprekonal TBC
 • Netrpí na ochorenia srdca a ciev, prieduškovú astmu alebo iné vážnejšie chronické ochorenia
 • Neprekonal v poslednom roku prekonať boreliózu a infekčnú mononukleózu*
 • Netrpí na akútne infekčné ochorenie*
 • Ženy v reprodukčnom veku by mali byť viac ako 1 rok po pôrode a v dobe darovania nebyť tehotné*
 • Vyplní prihlášku a odošle vzorku svojich slín na vyšetrenie

*kritériá označené hviezdičkou nevylučujú možnosť registrácie za dobrovoľného darcu

6. Ak som zaregistrovaný ako dobrovoľný darca kostnej drene, je to záväzné, alebo môžem zmeniť svoje rozhodnutie?

Registrácia a aj samotné darovanie kostnej drene je počas celej doby úplne dobrovoľné a môže byť kedykoľvek a bez udania dôvodu zrušené. Aj keď ste zaradený v databáze registra, pri zistení zhody základných transplantačných znakov a Vašom oslovení Národným registrom na ďalšie vyšetrenia kedykoľvek môžete odmietnuť darovať kostnú dreň a požiadať o vyradenie z registra darcov kostnej drene (aj bez udania dôvodu). Aj v prihláške do registra pri Vašom súhlase so zaradením do registra potencionálnych darcov je uvedené, že máte právo svoje rozhodnutie v budúcnosti zmeniť.

7. Kedy môžem byť trvalo vylúčený z registra darcov?

Kritériá trvalého vylúčenia darcu

AstmaAk si vyžaduje liečbu
Srdcovo-cievne ochorenia Potenciálny darca s anamnézou závažného srdcovo-cievneho ochorenia (napr. s koronárnou chorobou, anginou pectoris, ťažkou srdcovou arytmiou, ateriálnou trombózou, opakovanými venóznymi trombózami), výnimkou sú úplne vyliečené vrodené anomálie
Chronické zápalové ochorenia Ktoré postihujú srdce, krv, tráviaci trakt (napr. Crohnova choroba)
Ochorenia centrálnej nervovej sústavy Anamnéza vážneho ochorenia centrálnej nervovej sústavy, napr. cerebro-vaskulárneho ochorenia
Krvácavé ochorenia Potenciálny darca s anamnézou poruchy zrážanlivosti krvi, hemofília, von Willebrandova choroba
Epilepsia Darca je najmenej tri roky bez antiepileptickej liečby a bez výskytu záchvatov
Ostatné systémové ochorenia, napr. metabolické, hematologické, imunologické, alergické, obličkové, pohlavné, tráviacej sústavy, dýchacej sústavy V akútnom a chronickom štádiu a počas recidív
Cukrovka Ak je liečená inzulínom
Infekčné ochorenia
 • Hepatitída typu B, s výnimkou prechodnej falošnej pozitivity testu HBsAg bezprostredne po očkovaní
 • Hepatitída typu C
 • HIV-1/2
 • HTLV I/II
 • Babezióza (*)
 • Kala Azar (viscerálna leišmanióza (*)
 • Lepra, malomocenstvo
 • Q-horúčka
 • Meningitída
 • Týfus
 • Trypanosomiáza cruzi (americká) (Chagasova choroba) (*)
Zhubné ochorenia, malígne nádorové ochorenia
Prenosná špongioformná encefalopatia (PŠE) (napr. Creutzfeldova-Jakobova choroba, variantná Creutzfeldova-Jakobova choroba) Osoba s pozitívnou rodinnou anamnézou ochorenia PŠE, alebo osoba, ktorá má transplantovaný rohovkový štep alebo štep dura mater, alebo ktorá bola liečená v minulosti liekmi vyrobenými z ľudských hypofýz. Vzhľadom na variantnú Creutzfeldovu-Jakobovu chorobu je potrebné vyradiť z darcovstva osobu, ktorá sa v rokoch 1980 – 1996 zdržiavala viac ako 6 mesiacov vo Veľkej Británii a v Írsku
Vnútrožilové (i. v.) alebo vnútrosvalové (i. m.) užívanie drog Akákoľvek anamnéza nepredpísaného vnútrožilového alebo vnútrosvalového užívania drog vrátane anabolických steroidov alebo hormónov
Príjemca xenotransplantátov, orgánových transplantátov a transplantátov krvotvorných buniek
Sexuálne správanie Osoba, ktorej sexuálne správanie ju vystavuje vysokému riziku získania závažných infekčných ochorení prenášaných krvou
Depresie a iné mentálne ochorenia
Glaukóm, Ablatio retinae
Latexová alergia Zaznamenaná hypersenzitívna reakcia na latex
Pečeň Cirhóza pečene, Wilsonova choroba
Úrazy Ťažký úraz hlavy alebo centrálneho nervového systému

8. Kedy môžem byť dočasne vylúčený z registra darcov?

Kritériá dočasného vylúčenia darcu

Nákazy

Po prekonaní infekčného ochorenia je potenciálny darca vylúčený z alogénneho odberu najmenej na dva týždne od potvrdeného vyliečenia.

Trvanie obdobia vylúčenia:

Brucelóza Najmenej dva roky po úplnom vyliečení
SARS 28 dní od návratu z oblasti výskytu (napr. z juhovýchodnej Ázie, Kanady)
Osteomyelitída Dva roky od potvrdeného vyliečenia
Syfilis (Treponema pallidum) Najmenej jeden rok od potvrdeného vyliečenia
Toxoplazmóza Najmenej šesť mesiacov od potvrdeného vyliečenia
Tuberkulóza Dva roky od potvrdeného vyliečenia
Reumatická horúčka Najmenej dva roky po úplnom vyliečení, ak sa nezistili príznaky chronickej srdcovej choroby
Infekčná mononukleóza Minimálne 1rok od choroby, individuálne zhodnotenie dľa sérologie a klin. stavu
Horúčka vyššia ako 37 °C Najmenej dva týždne po vymiznutí príznakov
Obličkové ochorenia / akútna glomerulonefritída 5 rokov po kompletnom vyliečení
Epilepsia 3 roky po liečbe a bez záchvatov
Chrípkové ochorenia Najmenej dva týždne po vyliečení
Malária
– osoba, ktorá žila v oblasti s výskytom malárie počas prvých piatich rokov svojho života Tri roky od návratu z poslednej návštevy endemickej oblasti za predpokladu, že táto osoba bola bez príznakov; lehota sa môže skrátiť na 6 mesiacov, ak je imunologický alebo molekulárny genomický test negatívny pred odberom
– osoba s anamnézou prekonanej malárie Tri roky od skončenia liečenia a pri absencii príznakov. Po tejto lehote je odber možný, ak je imunologický alebo molekulárny genomický test negatívny
– návštevník endemickej oblasti bez príznakov ochorenia Najmenej šesť mesiacov od návratu z endemickej oblasti
– osoba s anamnézou nediagnostikovanej horúčkovitej choroby počas pobytu alebo do šiestich mesiacov od návštevy endemickej oblasti Najmenej tri roky po vymiznutí príznakov; lehota sa môže skrátiť na 6 mesiacov, ak je imunologický alebo molekulárny genomický test negatívny pred odberom
Západonílska horúčka (WNV) Najmenej 28 dní od návratu z oblasti s výskytom prenosu západonílskej horúčky (WNV)

Vystavenie riziku infekcie prenášanej transfúziou

 • Endoskopické vyšetrenie pomocou ohybného nástroja,
 • kontakt sliznice s krvou alebo poranenie ihlou,
 • transfúzia krvi a zložiek z krvi,
 • chirurgický zákrok,
 • tetovanie, piercing,
 • akupunktúra
 • osoby ohrozené v dôsledku blízkeho domáceho kontaktu s osobami trpiacimi na hepatitídu typu B, C
 • Vylúčenie na 12 mesiacov alebo na 6 mesiacov za predpokladu, že test NAT na hepatitídu typu B a C je negatívny.
  Osoba, ktorej sexuálni partneri majú pozitívne testy na HIV Vylúčenie najmenej 12 mesiacov od posledného pohlavného styku
  Osoba, ktorej sexuálne správanie alebo profesionálna činnosť ju vystavuje riziku nadobudnutia infekčných chorôb, ktoré môžu byť prenášané krvou Vylúčenie po skončení rizikového správania na obdobie, ktoré závisí od predmetného ochorenia a dostupnosti primeraných skúšok

  Očkovanie

  Vakcíny obsahujúce oslabené vírusy alebo baktérie   Štyri týždne  
  Vakcíny obsahujúce neaktívne alebo usmrtené vírusy, baktérie alebo riketsie Nevylúči sa, ak je zdravý  
  Vakcíny obsahujúce anatoxíny   Nevylúči sa, ak je zdravý  
  Vakcíny proti hepatitíde typu A alebo hepatitíde typu B   Nevylúči sa, ak je zdravý a ak nedošlo k nijakému vystaveniu rizika  
  Vakcíny proti besnote   Nevylúči sa, ak je zdravý a ak nedošlo k nijakému vystaveniu rizika. Ak sa očkovanie uskutočnilo po vystavení riziku nákazy, vylúči sa na jeden rok  
  Vakcíny proti kliešťovej encefalitíde   Nevylúči sa, ak je zdravý a ak nedošlo k nijakému vystaveniu rizika  

  9. Sú moje osobné údaje a údaje o mojom zdravotnom stave pri registrácii bezpečne chránené?

  Elektronický formulár prihlášky s Vašimi osobnými údajmi je priamo doručovaný Národnému registru darcov kostnej drene pri Klinike hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB, ktorý tieto údaje spracováva a uchováva v súlade s Bezpečnostným projektom a zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu uvedenom v prihláške a výsledkov uskutočnených laboratórnych testov. Žiadna fyzická ani právnická osoba okrem poverených pracovníkov Národného registra darcov kostnej drene nebude mať k Vašim osobným údajom uvedeným v registračnom formulári darcu kostnej drene prístup.

  10. Je darovanie kostnej drene anonymné?

  Darovanie je anonymné a bezplatné. Kontakt darcu s pacientom je možný jedine prostredníctvom korešpondencie cestou Národného registra darcov kostnej drene. Osobný kontakt je možný až po 2 rokoch od transplantácie, a je podmienený súhlasom oboch strán.

  11. Kto vykonáva transplantáciu kostnej drene?

  Jediným v Slovenskej republike akreditovaným pracoviskom na vykonávanie všetkých typov transplantácií kmeňových krvotvorných buniek u dospelých pacientov je Klinika hematológie a transfúziológie (KHaT) LFUK, SZU a UNB.

  Jediným v Slovenskej republike akreditovaným pracovisko na vykonávanie všetkých typov transplantácií kmeňových krvotvorných buniek u detských pacientov je Transplantačná jednotka kostnej drene pri Klinike detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, ktorá v roku 2015 oslavuje 20 rokov svojej existencie a činnosti.

  12. Čo je Nadácia KVAPKA NÁDEJE

  Nadácia KVAPKA NÁDEJE bola na Slovensku založená v júli roku 2010, s cieľom trvale a kontinuálne podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. Prostredníctvom každoročne vyhlasovaných verejných zbierok, vďaka štedrosti darcov a sponzorov podporila nadácia za pomerne krátku dobu svojej činnosti charitatívne projekty zamerané na detskú onkológiu na Slovensku sumou takmer 1 milión euro.

  Prostredníctvom týchto zdrojov bola okrem zakúpenia viacerých diagnostických prístrojov, zrekonštruovaná a dostavaná Transplantačná jednotka kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava, vybudované nové ambulancie pre vysokodávkovú fototerapiu ako aj zrekonštruovaná a zmodernizovaná Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny v DFNsP Bratislava.

  13. Čo je Národná transplantačná organizácia

  Národná transplantačná organizácia (NTO) je štátna príspevková organizácie zriadená MZ SR. Poslaním NTO je národná koordinácia odberov a transplantácii orgánov, tkanív a buniek a vedenie národného referenčného laboratória pre HLA antigény. NTO okrem iných úloh vykonáva hlavne vedenie Národného transplantačného registra; správu transplantačného informačného systému; dohľad na výmenu orgánov s inými členskými štátmi a tretími krajinami; udeľovanie súhlasu s vývozom tkaniva a orgánov a vykonáva činnosť referenčného a kontrolného laboratória s celoslovenskou pôsobnosťou. Úlohou NTO v rámci kampane Máte slinu je zabezpečiť typizáciu základných transplantačných znakov dobrovoľných darcov prihlásených počas kampane.

  14. Čo je Národný register darcov kostnej drene

  Národný register darcov kostnej drene v Univerzitnej nemocnici Bratislava je členom medzinárodných organizácií Bone Marrow Donor Worldwide (BMDW) a World Marrow Donor Association (WMDA). V HLA (Human leukocyte antigen) laboratóriu, ktoré je jeho súčasťou, sa vyšetrujú a vyhodnocujú transplantačné znaky pacientov a potenciálnych príbuzných, ale aj nepríbuzných dobrovoľných darcov, s cieľom nájsť pre detských a dospelých pacientov vhodného darcu na transplantáciu. Ide o chorých na leukémiu, lymfóm, myelodysplastický syndróm, mnohopočetný myelóm a iné závažné choroby krvotvorby neliečiteľné iným spôsobom. Nie každému pacientovi je možné nájsť vhodného darcu v rámci rodiny. Pravdepodobnosť z genetických dôvodov je ca 25%. Register preto zabezpečuje vyhľadávanie nepríbuzných darcov krvotvorných buniek pre detských a dospelých pacientov doma aj v zahraničí. Národný register darcov kostnej drene je napojený na medzinárodnú sieť registrov celého sveta a je schopný v prípade potreby nájsť darcu medzi 22 miliónmi dobrovoľníkov a zabezpečiť dovoz transplantátu.

  15. Čo je Transplantačná jednotka kostnej drene KDHaO DFNsP Bratislava

  Transplantačná jednotka kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkologie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave je dlhoročným akceptovaným členom EBMT (Európskej transplantačnej spoločnosti) a dosahované výsledky tejto liečebnej metódy sú porovnateľné s výsledkami detských transplantačných vo vyspelých krajinách Európy. U detí po alogennej transplantácii s malígnymi centier ochoreniami (akútne lymfoblastové, akútne myeloidné leukémie, chronické myeloidné leukémie) je úspešnost vyliečenia nad 60%, u pacientov s nemalígnymi ochoreniami (vrodené alebo získané útlmové anémie, vrodené poruchy imunity, vrodené poruchy metabolizmu) je úspešnost vyliečenia takmer 90%, pričom všetky deti s uvedenými diagnózami by bez transplantácie neprežili, pretože u takto chorých detí je ich ochorenie inými liečebnými postupmi nevyliečiteľné.

  TJKD od svojho založenia prešla mnohými úpravami z hľadiska medicínskeho a technického vybavenia. V roku 2011 za pomoci Nadácie Kvapka nádeje a finančnej podpory MZ SR jednotka prešla komplexnou rekonštrukciou a došlo aj k rozšíreniu kapacít. Za 20 rokov existencie sa na tomto pracovisku vykonalo spolu 320 transplantácii u detí s uvedenými ochoreniami. Z celkového počtu transplantácii bolo 188 transplantácii od zdravých rodinných alebo dobrovoľných nepríbuzných darcov z medzinárodných registrov v Európe, pričom za posledné roky prevahu alogénnych transplantácii tvoria práve nepríbuzné transplantácie. Menšia časť – 115 transpantácií bola autológnych, pri ktorých darcom krvotvorných buniek bol sám pacient, u ktorého sa krvotvorné bunky odoberali po navodení remisie ochorenia, ak nebola infiltrovaná malígnymi bunkami kostná dreň.

  16. Čo je Klinika hematológie a transfuziológie (KHaT) LFUK, SZU a UNB

  Klinika hematológie a transfuziológie (KHaT) LFUK, SZU a UNB poskytuje liečebnú starostlivosť pacientom s hematologickými a onkohematologickými ochoreniami. Je jedným zo šiestich centier pre komplexnú liečbu vyššie spomenutých ochorení v SR a ako jediné je akreditované na všetky typy transplantácií kmeňových krvotvorných buniek. Klinika zaznamenáva neustále stúpajúci trend v počte liečených i vyliečených pacientov s malígnymi ochoreniami krvotvorby. Z celkového počtu 4 477 dispenzarizovaných chorých je 1 829 s onkohematologickou diagnózou.

  Súčasne stúpa počet všetkých typov transplantácií krvotvorných buniek (TKB). Od r. 1989 doteraz na KHaT bolo transplantovaných 653 chorých, z toho 221 išlo o súrodeneckú transplantácie, v 85 prípadoch o transplantácie od nepríbuzenského darcu (z medzinárodných registrov) a u ostatných pacientov sa jednalo o autológnu transplantáciu.

  17. Môžem pomôcť aj iným spôsobom?

  Na stránkach Nadácie KVAPKA NÁDEJE sa môžete dozvedieť aj o iných možnostiach Vašej pomoci. Klikni tu.

  18. Chcem sa ešte niečo spýtať

  V prípade záujmu o privátnu odpoveď mailom uveďte prosím Váš mail alebo zašlite otázku priamo na infopredarcovkostnejdrene@gmail.com (mená ani mailové adresy sa nezverejňujú).

  kod

  Vaše otázky a naše odpovede:

  Otázka: Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako vyzerá ten testovací balíček. Trvalý pobyt mám v rodičovskom byte a registráciu si chcem nechať pre seba. Ide mi len o to, či je ten balíček v nejakom diskrétnom balení, alebo je na obálke nejaký názov alebo odosielateľ. Ďakujem

  Odpoveď: Testovací balíček je malá plastová krabička, v ktorej sa nachádza skúmavka s lievikom na samoodber slín. Táto krabička bude zabalená v dvoch obálkach. Na vonkajšej obálke bude ako odosielateľ uvedený Národný register darcov kostnej drene, logo Nadácie Kvapka Nádeje, logo projektu Máte Slinu, partnerské logo Slovenskej Pošty a samozrejme Vaša adresa. Vnútri bude zároveň druhá (spiatočná) obálka s adresou Národného registra darcov kostnej drene, do ktorej umiestnite krabičku so vzorkou slín a podáte ju na ktorúkoľvek pobočku Slovenskej pošty, ktorá ju bezplatne doručí Národnému registru darcov kostnej drene. V prípade, že máte problém s doručením balíčka, uveďte v prihláške alebo do mailu infopredarcovkostnejdrene@gmail.com korešpondenčnú adresu, kam Vám máme obálku poslať.

  Otázka: Chcem sa opýtať či sa ako žltačka počíta aj novorodenecká žltačka, ktorú som mal. A či aj tak môžem byť darcom?

  Odpoveď: Novorodenecká žltačka nie je kontraindikácia, môžete sa zaradiť do registra darcov kostnej drene. Ďakujeme za ochotu pomáhať

  Otázka: Môžem sa zaregistrovať ak mám metabolickú poruchu konkrétne fenylketonuriu?

  Odpoveď: Nie, bohužiaľ pri tomto metabolickom ochorení sa nemôžete stať darcom krvotvorných buniek.

  Otázka: Môže sa stať darcom kostnej drene aj dieťa nad 5 rokov?

  Odpoveď: Áno, ale iba ako rodinný darca pre zhodného súrodenca so súhlasom rodičov.

  Otázka: Môžem byť darcom kostnej drene ak som bol v detstve 7.r liečený na Hodkin III.B chemoterapiou ?

  Odpoveď: Bohužiaľ, nie.

  Otázka: Môžem sa stať darcom ak mám tetovanie už viac ako 15 rokov a užívam L-Thyroxin? Ďakujem

  Odpoveď: Áno, môžete sa prihlásiť do registra darcov kostnej drene. Ďakujeme za ochotu pomáhať

  Otázka: Akože udávate že darovať kostnú dreň môže ten, kto neprekonal malígne nádorové ochorenie a v dotazníku má to vyhodí z databázy, keď označím nádorové ochorenie, aj keď nebolo malígne, ale nádorové bolo!!!!...sklamalo ma to, lebo jedno si druhým odporuje. Mám dotazník vyplniť ešte a označiť, že adenóm prsníka nebol nádor a antikoncepcia nie je liek?

  Odpoveď: Adenóm prsníka je benígny nádor prsníka, ak sa to potvrdilo, môžete darovať. Antikoncepcia nie je prekážkou darovania.

  Otázka: Dobrý večer. Chcel by som sa opýtať, čo sa týka podmienok možnosti stať sa darcom. V podmienkách je uvedené musí byť abstinent, nikdy nepoužíval a ani neužíva drogy toto kritétium spĺňam. Musí byť negatívny na hepatitídu typu A,B,C toto kritérium spĺňam tiež. Nesmie byť HIV1 a HIV2 pozitívny aj toto kritérium spĺňam, ale moja otázka sa týka toho, že NEMAL by v minulosti prekonať TBC tomu nemal nerozumiem. Znamená to, že mohol a bola by možnosť darovania nakoľko v roku 2005 som prekonal TBC ako profes.ochorenie. A posledná otázka . Tiež mi nie je jasné to NEMAL by trpieť astmou, alebo iným chron. ochorením. Pozostatok po TBC mi ostala CHOBCH-ka a som liečený na lupus erythomatodes tumidus pri čom beriem prednison 20mg 1tbl.denne. Takže v súhrne sa chcem opýtať, či je, alebo nie je možnosť stať sa darcom.

  Odpoveď: Bohužiaľ ide o chronické ochorenie pľúc, s ktorým nie je možné stať sa darcom.

  Otázka: Kolko krat sa moze darovat kostna dren?

  Odpoveď: Maximálne 2 krát, ale len v prípade nájdenia zhody v tzv. tkanivových antigénoch darcu a príjemcu.

  Otázka: Chcela by som sa opýtať, keď som psoriatička je možné sa stať darcom? Veľa ľudí tvrdí, že nie. Chcela by som počuť Váš názor. Ďakujem

  Odpoveď: Bohužiaľ pri Vašej diagnóze to nie je možné.

  Otázka: Dobrý deň, rád by som sa zapísal do registra darcov kostnej drene, no keď som si čítal okno s názvom "Kto sa môže stať darcom" narazil som na problém. Píše sa tam, že človek ktorý trpí srdcovo-cievnym ochorením nie je ideálnym darcom. Preto sa na Vás obraciam s otázkou, či sa vylučuje zdravotný stav, kedy som po ťažkom úraze na futbale ležal v nemocnici s trombózou z ktorej som sa však pred tromi rokmi vyliečil a pravidelnými kontrolami svoj zdravotný stav sledujem. Za odpoveď vopred ďakujem.

  Odpoveď: Môžete sa prihlásiť do registra darcov kostnej drene. Ďakujeme za ochotu pomáhať

  Otázka: Dobry den, chcel by som sa zaregistrovat, ale v podmienkach som videl ze clovek 1: nesmie mat prieduskovu astmu - astmu mam ale velmi slabu, inhaler nepotrebujem niekedy aj zopar mesiacov 2: nesmie mat zapaly traviaceho traktu - mam dlhodobo podrazdeny pankreas. 3. mam alergiu a ekzem - obe velmi slabe/zriedkave na zaklade horeuvedeneho, ma zmysel sa registrovat? Dakujem.

  Odpoveď: Bohužiaľ, vzhľadom na 3 zápalové ochorenia to žiaľ nie je vhodné.

  Otázka: Zdravím, chcem sa informovať ako to je s darovaním kostnej drene a darovaním krvi? Ak pravidelne darujem krv, a náhle sa nájde zhoda na darovanie drene a ja budem trebárs týždeň po odbere krvi, ako sa to rieši vtedy? Resp. ako dlho po darovaní drene môžem darovať krv? Vopred ďakujem za odpovede.

  Odpoveď: Transplantácia krvotvorných buniek/ kostnej drene je plánovaná liečba, vyžaduje prípravu pacienta a presné vyšetrenie transplantačných znakov darcu aj príjemcu na základe testov DNA analýzy. Ak by ste sa ukázali ako vhodný darca pre konkrétneho pacienta predvoláme Vás na doplňujúce vyšetrenie transplantačných znakov, vyšetrenie krvou prenosných ochorení - ako pri odbere krvi a vtedy Vás upozorníme, aby ste v tomto období nešli darovať krv. O výsledku zhody Vás budeme informovať. Po darovaní krvotvorných buniek/ kostnej drene môžete darovať krv až po pol roku.

  Otázka: Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môžem byť darcom kostnej drene, ak som sa v minulosti liečila na ochorenie štítnej žľazy. Bolo to pred viac ako 6 rokmi. V súčasnosti sa už neliečim. Ďakujem

  Odpoveď: Môžete sa prihlásiť do registra darcov kostnej drene. Ďakujeme za ochotu pomáhať

  Otázka: Dobrý deň, považuje sa za operáciu aj ukončenie tehotenstva cisársky rezom?

  Odpoveď: Ukončenie tehotenstva cisársky rezom nie je kontraindikácia, môžete sa stať darcom krvotvorných buniek, resp. kostnej drene.

  Otázka: Dobry vecer, chcem sa opytat ci mozem darovat kostnu dren ked mam Myastheniu gravis? Diagnostikovana v 2005, momentalne na imurane 100mg denne. Dakujem

  Odpoveď: Bohužiaľ Vaša diagnóza Vám neumožňuje stať sa darcom, ale môžete nám pomôcť aj tak, že poviete o projekte "Máte Slinu?" aj svojim známym.

  Otázka: Dobrý deň, chcem sa spýtať že či môžem byť darcom, keď som v detsve prekonala vírusovú žltačku?

  Odpoveď: Áno môžete ak to bola hepatitída typu A.

  Otázka: Chcem sa spýtať či si môžem vybrať spôsob odberu krvotvorných buniek. Chcela by som aspoň nejako pomôcť ale viem že odber z periférnej krvi by som nezvládla bohužiaľ keby som bola pri zmysloch aj keby som sa akokoľvek snažila.

  Odpoveď: V prípade, že sa nájde zhoda Vašich transplantačných znakov s požiadavkami konkrétneho pacienta, ktorý čaká na transplantáciu, tak si spôsob odberu môžete samozrejme vybrať. Odber periférnych kmeňových buniek na krvinkovom separátore alebo kostnú dreň na operačnej sále v celkovej anestézii. Prihlásenie do registra je dobrovoľné a nezáväzné a svoje rozhodnutie môžete ešte prehodnotiť, ak Národný register darcov kostnej drene nájde zhodu transplantačných znakov a osloví Vás s požiadavkou na ďalšie testovanie a prípadný odber. Ak však viete, že Vám strach z odberu vôbec nedovolí odber absolvovať, môžete nám pomôcť aj tak, že poviete o nás aj svojim známym.

  Otázka: Môžem sa registrovať, ak som ako 7-ročná prekonala hepatitídu typu A? Dotazník ma nepustí ďalej. Som pravidelný darca krvi. Ďakujem za odpoveď.

  Odpoveď: Môžete sa prihlásiť, do dotazníka prosím označte odpoveď nie. Po sviatkoch sa pokúsime čo najskôr upraviť dotazník. Dakujeme za ochotu pomahať,

  Otázka: Dobrý deň.Chcela by som sa opýtať či nie je problém s tým že som po dvoch operáciách kolien jedna v roku 2008 a druhá v 2011.Bez komplikácií.Ďakujem za odpoveď.

  Odpoveď: Ak spĺňate ostatné podmienky na zaradenie do registra darcov kostnej drene a nemáte komplikácie po operáciách, môžete sa registrovať.

  Otázka: Dobrý deň, chcem sa spýtať, prečo je možné s pacientom stretnúť sa až po dvoch rokoch? Ďakujem

  Odpoveď: Transplantácia periférnych kmeňových krvotvorných buniek alebo kostnej drene je veľmi časovo náročný liečebný proces, ktorý môže trvať mesiace až roky. V prípade záujmu je možná anonymná korešpondencia medzi darcom a príjemcom prostredníctvom Národného registra darcov kostnej drene. S ohľadom na platnú legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov a štandardov medzinárodných transplantačných organizácií, nemôžu byť osobné údaje darcu a pacienta sprístupnené skôr ako po 24 mesiacoch od transplantácie / darovania periférnych kmeňových krvotvorných buniek alebo kostnej drene. V prípade požiadavky a písomného súhlasu oboch zainteresovaných strán je po stanovenej dobe možná výmena osobných údajov medzi darcom a príjemcom. Pravidlá Národného registra darcov kostnej drene SR sú kompatibilné s najčastejšie kooperujúcimi registrami.

  Otázka: Dobrý de , už som sa zaregistrovala, ale mám jednu otázku aj tak: cca 8 rokov som bola liečená na supraventrikulárnu paroxyzmálnu tachykardiu (podozrenie na WPW syndróm). 2 roky dozadu som absolvovala abláciu - úspešne. Od vtedy som v poriadku a som zdravá. Zaškrtla som, že ochorením srdca netrpím. Je to OK?

  Odpoveď: Ak ste v poriadku a rytmus srdca mate pravidelný, lieky neužívate, môžete sa zaregistrovať.

  Otázka: Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, koľko krát je možné darovať kostnú dreň, poprípade krvotvorné bunky, na Vašej stánke som sa dočítal, že maximálne 2 krát, ale je možné že by sa tento počet znížil z nejakých dôvodov iba na jedno darovanie? Je nejako možné, že by sa maximálny počet odberov zvýšil aj na viac ako 2 v prípade potreby? Za odpovede vopred ďakujem.

  Odpoveď: Pre nepríbuzného pacienta / pacientov môžete darovať krvotvorné bunky/ kostnú dreň maximálne 2 krát. Ako rodinný darca pre príbuzného môžete darovať krvotvorné bunky/ kostnú dreň aj viac krát. Vy ako dobrovoľný darca môžete súhlasiť iba s jedným darovaním.

  Otázka: Môžem darovať kostnú dreň ak mám celiakiu?som rok na bezlepkovej diéte.vďaka

  Odpoveď: Ďakujeme za Vašu ochotu pomáhať, ale Vaše ochorenie Vám neumožňuje stať sa darcom krvotvorných buniek. Môžete nám však pomôcť aj tak, že poviete o nás aj svojim známym. Ďakujeme

  Otázka: Pred 6 rokmi som bola darkynou KD. Bola som automaticky zaradena do zoznamu, alebo je potrebne sa prihlasit?

  Odpoveď: Do registra darcov kostnej drene zaraďujeme darcov len s ich písomným súhlasom. Ak ste nevyplnili prihlášku nie ste v registri zaradená, môžete sa prihlásiť. V prihláške uveďte aj predchádzajúce darovanie KD a pre koho. Pri vyšetrení Vašej rodiny máme pravdepodobne aj Vaše výsledky transplantačných znakov.

  Otázka: Dobrý deň, Už dlhšie (vyše 3 mesiacov), beriem liek na riedenie krvy Anopyrin, používaní pri liebčbe lepivých krvných doštičiek. Pri poslednom odbere na hematológii v Žiline boli vzorky zaslané do Bratislavy a výsledok ešte nemám, ale naopak mám záujem stať sa potencionálnym darcom. Mojou otázkou je, či lieky používané na liečbu krvotvorby a spomínaného syndrómu (má ho aj moja mama) majú vplyv na zaradenie do registra. Ďakujem.

  Odpoveď: Ďakujeme za Vašu ochotu pomáhať, ale Vaše ochorenie Vám neumožňuje stať sa darcom krvotvorných buniek. Môžete nám však pomôcť aj tak, že poviete o nás aj svojim známym. Ďakujeme

  Otázka: Dobrý deň, môžem byť darcom aj keď beriem biologickú liečbu (Humira) na bechterevovu chorobu? Ďakujem.

  Odpoveď: Ďakujeme za Vašu ochotu pomáhať, ale pri užívaní biologickej liečby nemôžete darovať kostnú dreň. Môžete nám však pomôcť aj tak, že poviete o nás aj svojim známym. Ďakujeme

  Otázka: Ma tetovanie vplyn na darovanie kostnej drene? Dakujem

  Odpoveď: S ohľadom na potenciálne zdravotné bezpečnostné riziká spojené s tetovaním a piercingom, by darca nemal darovať krv, krvotvorné bunky alebo kostnú dreň minimálne 6 mesiacov od tetovania alebo piercingu. To však neovplyvňuje možnosť registrovať sa v registri darcov, nakoľko časovo ohraničené obmedzenia platia, až pre samotný odber, ktorý sa realizuje až ak sa nájde zhoda transplantačných parametrov pacienta a vhodného darcu.

  Otázka: Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či za odber kostnej drene alebo krvotvorných buniek sa mi pripočíta odber do preukazu darcu krvi, Som 33 násobný darca krvi.

  Odpoveď: Dobrý deň, veľmi si vážime Vašu obetavosť a ochotu pomáhať. Budeme vďační, ak sa zaregistrujete do registra darcov kostnej drene. Odber krvotvorných buniek zodpovedá dvom odberom plnej krvi, darca dostane potvrdenie o odbere. Pokiaľ je darca kostnej drene alebo periférnych kmeňových krvotvorných buniek zároveň aj darca krvi, darovať krv môže najskôr za 6 mesiacov po odbere krvotvorných buniek alebo kostnej drene.

  Otázka: Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať, každý mesiac chodím na vakcíny k alergologovi a užívam tbl. Aerius, podľa potreby, väčšinou v letných mesiacoch.Môžem byť darca?

  Odpoveď: Počas liečby alergického ochorenia bohužiaľ nemôžete darovať kostnú dreň. Ďakujeme za ochotu pomáhať

  Otázka: Dobrý deň, môžem sa stať darcom ak sa liečim na zníženú funkciu štítnej žľazy už viac ako 10 rokov? A ak mám piercing už viac ako 5 rokov ? Pri darovaní krvi to neprekážalo ale tu ma ďalej dotazník nepustí. Ďakujem za odpoveď

  Odpoveď: Znížená funkcia štítnej žľazy (hypothyreóza) na substitučnej liečbe tyroxinom nevylučuje možnosť stať sa darcom kostnej drene. S ohľadom na potenciálne zdravotné bezpečnostné riziká spojené s tetovaním a piercingom, by darca nemal darovať krv, krvotvorné bunky alebo kostnú dreň minimálne 6 mesiacov od tetovania alebo piercingu. To však neovplyvňuje možnosť registrovať sa v registri darcov, nakoľko časovo ohraničené obmedzenia platia, až pre samotný odber, ktorý sa realizuje až ak sa nájde zhoda transplantačných parametrov pacienta a vhodného darcu.

  Otázka: dobry den, chcem sa spytat, ako je platene darovanie kostnej drene a ake su tam pravne podmienky..

  Odpoveď: Darovanie kostnej drene alebo periférnych kmeňových krvotvorných buniek je vysoko humánny čin, je dobrovoľné a bezplatné. Pri odbere má darca zo zákona nárok na 4 dni – 96 hodín pracovného voľna. Darcovi sa môže poskytnúť finančná náhrada preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s odberom (cestovné, stravné a pod.).

  Otázka: Kolkokrat v zivote je mozne darovat kostnu dren/krvotvorne bunky? Je tam nejake obmedzenie? Do akej miery je epizoda bulimie a depresie v minulosti rizikovy faktor? Mala by som sa v takom pripade registracii radsej vyhnut?

  Odpoveď: Ďakujeme za podporu. Pre nepríbuzného pacienta / pacientov môžete darovať krvotvorné bunky/ kostnú dreň maximálne 2 krát. Ako rodinný darca pre príbuzného môžete darovať krvotvorné bunky/ kostnú dreň aj viac krát. Epizóda bulímie a depresie v minulosti nie je kontraindikácia, môžete sa zaregistrovať.

  Otázka: Dobrý den, chcem sa opýtať, či možem darovať kostnú dreň aj keď mam baktérie - streptokok a stafilokok? Dakujem za odpoved.

  Odpoveď: Bohužiaľ, počas bakteriálnej infekcie nemôžete darovať kostnú dreň, až po vyliečení.

  Otázka: chcem sa spytat, lebo som poslala prihlasku a asi som to prehliadla...ziadne uzivanie drog...no ked som bola mlada na vyske som nejake drogy vyskusala...nikdy som si vsak do zili nic nepichla...a bolo to uz pred 17 rokmi, odvtedy uz drogy neberiem a medzitym som porodila krasnu zdravu dceru, ktora ma dnes tri roky, mam svoju prihlasku stiahnut?

  Odpoveď: Užívanie drog a alkoholu je vysoko rizikové správanie, pri ktorej sú časté zdravotné komplikácie. V prípade, že momentálne nemáte zdravotné problémy, neboli ste drogovo závislá a od doby užitia drogy uplynulo viac ako rok, môžete sa zaregistrovať, resp. svoju prihlášku sťahovať nemusíte. V prípade, že sa nájde zhoda transplantačných znakov registrovaného darcu a pacienta, pre ktorého register hľadá transplantát, register vyzve darcu na dodatočné zdravotné testy na vyhodnotenie jeho aktuálneho zdravotného stavu a potvrdenie zhody transplantačných znakov. V prípade, že sa pri týchto testoch objavia stopy užívania návykových látok, darca je automaticky vylúčený z registra.

  Otázka: Dobrý deň, chcela by sa informovať, či môžem byť darcom ak užívam L - thyroxin ? Pri darovaní krvi to zatiaľ neprekážalo a tu keď označím že sa liečim na štítnu žľazu a že beriem lieky, nepustí ma ďalej. Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň

  Odpoveď: Môžete sa prihlásiť, do dotazníka prosím označte odpoveď nie. Tento bod v dotazníku sa pokúsime čo najskôr upraviť. Ďakujeme za ochotu pomáhať,

  Otázka: Dobrý deň prajem, rada by som sa registrovala ako dobrovoľný darca kostnej drene. Chcem sa spýtať či je možné po vyplnení prihlášky zaslať formulár aj so odberovou vzorkou na inú ako je moja trvalá adresa (v mieste trvalého bydliska sa zdržiavam zriedka). Ďakujem za info a prajem všetko dobré.

  Odpoveď: Ďakujeme za záujem o registráciu a podporu našej kampane. V prípade, že máte záujem o zaslanie testovacieho balíčka na inú adresu ako na adresu trvalého bydliska uveďte prosím do formulára túto adresu. V prípade, že ste už formulár odoslali a chcete adresu zmeniť pošlite nám prosím aktuálnu korešpodenčnú adresu mailom do Národného registra darcov kostenej drene na adresu stemnicka@pe.unb.sk, prípadne do nadácie Kvapka Nádeje na info@kvapkanadeje.sk

  Otázka: Dobrý deň, som alergička po liečbe vakcináciou (ukončená asi pred 2 rokmi), lieky na alergiu beriem len podla potreby. Mohla by som sa stať darcom?

  Odpoveď: Áno, ľudia s ľahkou formou alergie sa môžu zaregistrovať. Lieky nesmiete brať iba v čase odberu krvotvorných buniek, alebo kostnej drene. Ďakujeme, za ochotu pomáhať.

  Otázka: Dobry den. Mozem si pri vyplnani uviest podmienku darovanie len osobam s cistym registrom trestov? Neoplati sa predsa podstupit proces na zachranu cloveka, ktory napr. Je vrah. Dakujem za odpoved.

  Odpoveď: Dobrý deň, darcovstvo je výnimočný humanitný čin a hlboko si Vážime ochotu každého registrovaného darcu. V súlade so všeobecne platným etickým kódexom pomáhame pri záchrane života všetkým pacientom, ktorí transplantáciu krvotvorných buniek potrebujú. V záujme vylúčenia diskriminácie akejkoľvek skupiny pacientov, darcovia v dobe darovania nepoznajú identitu príjemcu transplantátu. Pri vyhľadávaní vhodných dobrovoľných darcov sa údaje z registra trestov od pacientov neuvádzajú.

  Otázka: Dobrý deň, liečim sa na zníženú činnosť štítnej žľazy, je tento stav limitujúci pre registráciu?

  Odpoveď: Znížená funkcia štítnej žľazy (hypothyreóza) na substitučnej liečbe tyroxinom nevylučuje možnosť stať sa darcom kostnej drene. Môžete sa zaregistrovať.

  Otázka: Dobrý deň, rada by som sa opýtala či môžem byť darcom, ak som v detstve mala Laryngitídu?

  Odpoveď: Áno, môžete sa zaregistrovať. Ďakujeme za ochotu pomáhať

  Otázka: Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sa ešte môžem stať darcom KD. Mám 52 rokov som zdravá, neliečim žiadnu z uvedených chorôb. Som niekoľko násobným darcom krvi. Ostávam s pozdravom Anna

  Odpoveď: Veľmi si vážime Vašu ochotu zapojiť sa do kampane "Máte Slinu?" a stať sa darcom kostnej drene. Na rozdiel od darovania krvi, ktorá sa využije takmer okamžite, je registrácia do registra darcov kostnej drene dlhodobý proces. Pri vyhľadávaní vhodného darcu, register porovnáva viac ako 40 transplantačných znakov, ktoré sa musia pri darcovi a pacientovi zhodovať, takže podľa štatistiky len 1% registrovaných darcov reálne kostnú daň aj daruje. Naša kampaň sa snaží maximálne zvýšiť počet registrovaných darcov, ktorý môžu byť zaregistrovaný čo najdlhšie (aspoň 5 rokov) aby sa tak zvýšila šanca nájsť pre pacientov vhodných darcov. S ohľadom na uvedené je bohužiaľ registrácia vekovo obmedzená od 18 do 45 rokov, ale môžete nám pomôcť aj tak, že poviete o projekte "Máte Slinu?" aj svojim známym.

  Otázka: Dobrý večer, už 9 rokov užívam Euthyrox kvôli autoimunitnej tyreoditide. Môžem sa stať darcom?

  Odpoveď: Bohužiaľ pri autoimunitnom ochorení štitnej žľazy sa nemôžete stať darcom periférnych kmeňových krvotvorných buniek alebo kostnej drene, ale môžete nám pomôcť aj tak, že poviete o projekte "Máte Slinu?" aj svojim známym.

  Otázka: Koľko krát možno darovať kostnú dreň? Napr. ak by som bola vybraná ako vhodná darkyňa,darovala by som.niekomu kostnú dreň,ale po nejakom čase sa dozviem,že niekto z rodiny ju tiež potrebuje a bola by som vhodný darca,ako by sa to riešilo?Uvažujem o prihlásení sa do darcovstva,ale chcem mať v tom jasno ako to funguje.

  Odpoveď: Pre nepríbuzného pacienta / pacientov môžete darovať krvotvorné bunky/ kostnú dreň maximálne 2 krát. Ako rodinný darca pre príbuzného môžete darovať krvotvorné bunky/ kostnú dreň aj viac krát.

  Otázka: Dobrý den chcela by som sa informovať ci možem byt darcom kostnej drene po prekonaní a úspešnom vyliečení vírusovej hepatitídy typu C. Ďakujem.

  Odpoveď: Prekonaná hepatitída typu C Vám bohužiaľ neumožňuje stať sa darcom darcov kostnej drene, ale môžete nám pomôcť aj tak, že poviete o projekte "Máte Slinu?" aj svojim známym.

  Otázka: Je za odber kostnej drene odmena?

  Odpoveď: Darovanie kostnej drene alebo periférnych kmeňových krvotvorných buniek je vysoko humánny čin, je dobrovoľné a bezplatné. Pri odbere má darca zo zákona nárok na 4 dni – 96 hodín pracovného voľna. Darcovi sa môže poskytnúť finančná náhrada preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s odberom (cestovné, stravné a pod.)

  Otázka: Ako si môžem byť istý že moje sliny nebudú použité v databáze DNA? A že budú použité iba čisto na lekárske účely resp na pomoc iným.

  Odpoveď: Vzorky Vašich slín nie sú priamo používané na pomoc pacientom, slúžia iba na získanie transplantačných znakov HLA metódou DNA analýzy. Tieto znaky sa označia identifikačným kódom darcu a uschovávajú sa v systéme Národného registra darcov kostnej drene, kde sú chránené proti zneužitiu. Do medzinárodného registra, prístupného len transplantačným pracoviskám, sa osobné údaje registrovanej osoby nedostávajú, pracuje sa len s identifikačným číslom darcu a jeho transplantačnými znakmi, ktoré okrem lekárskych účelov nemajú iné praktické využitie. V prípade zhody zistených transplantačných znakov pacienta, ktorý transplantáciu potrebuje a registrovaného darcu, osloví transplantačné pracovisko príslušný register a ten darca vyzve na potvrdenie zhody transplantačných znakov a následné darovanie krvotvorných buniek z krvi alebo kostnej drene. Národný register darcov kostnej drene chráni osobné údaje darcov kostnej drene v súlade s platnou legislatívou a príslušnými zákonmi na ochranu osobný údajov.

  Otázka: Dobrý deň. Chcem sa spýtať či darovanie bude mať nieaké následky...či sa to obnovy a podobne

  Odpoveď: Strata krvotvorných buniek darovaním je pre darcu takmer zanedbateľná (ide iba o maximálne niekoľko percent) a organizmus darcu si túto stratu nahradí prirodzenou regeneráciou. Všetky úkony súvisiace s darovaním periférnych kmeňových krvotvorných buniek alebo kostnej drene robia iba skúsení atestovaní lekári a zdravotné sestry v dobre vybavenom zdravotníckom zariadení.

  Otázka: Dobry vecer, chcela by som sa opytat ci sa mozem stat darcom aj pri zvýsenom bilirubíne, ak mam potvrdene, ze sa nejedna o ziadnu poruchu pecene, ale len o jav kedy sa bilirubin, uvysuje pri nadmernej zatazi a pri strese.

  Odpoveď: Dobrý deň, Váš zdravotný stav nie je pre darcovstvo kostnej drene prekážkou a budeme vďační ak sa zaregistrujete

  Otázka: je možne darovať kostnú dreň ak žijem trvalo v zahraničí ? ide o veľkú britániu.

  Odpoveď: Ak máte trvalý pobyt v UK, resp. ste zdravotne poistená v lokálnej zdravotnej poisťovni, môžete sa zaregistrovať vo Veľkej Británii, kde je niekoľko registrov darcov kostnej drene. Národný register darcov kostnej drene SR je napojený na všetky medzinárodné registre darcov kostnej drene vo svete. Ak sa vrátite na Slovensko a budete poistencom niektorej slovenskej poisťovne, môžete sa k nám preregistrovať

  Otázka: Dobrý večer, chcela som sa informovať, či sa môžem zaregistrovať do databázy, keď mám už 46 rokov, neužívam pravidelne žiadne lieky ,som darca krvi, v sezóne občas užívam antihistaminiká na alergickú nádchu.

  Odpoveď: Veľmi si Vážime Vašu ochotu pomáhať. Ak ste darca krvi a Váš zdravotný stav je okrem uvedených problémov dobrý, môžete sa zaregistrovať aj keď ste mierne prekročili vekový limit. Lieky však nemôžete užívať v čase odberu.

  Otázka: Dobry den, je mozne darovat dren aj popri uzivani antidepresiv, alebo ako dlho po ich vysadeni?

  Odpoveď: Ďakujeme za ochotu pomôcť. Ak momentálne užívate antidepresíva, môžete sa zaregistrovať. Lieky ale nemôžete užívať v čase odberu. V prípade nájdenia zhody transplantačných znakov pacienta čakajúceho na transplantáciu s Vašimi transplantačnými znakmi, register Vás vyzve na dodatočné vytrenie zdravotného stavu a potvrdenie zhody transplantačných znakov. Následne každý darca absolvuje pohovor s lekárom, v rámci ktorého je poučený a naplánuje sa odber krvotvorných buniek/ kostnej drene

  Otázka: Boli to keď darcovi beru kostnú dreň?

  Odpoveď: Odber kostnej drene sa vykonáva v celkovej anestéze, takže samotný odber pre pacienta nie je bolestivý. Kostná dreň sa odoberá malými vpichmi v oblasti panvovej kosti. Po zákroku sa môžu objaviť modriny, ktoré môžu niekoľko dní mierne bolieť. Ostatné ťažkosti ako napr. bolesť rany po vpichu sú vnímané darcami väčšinou ako len mierne.

  Otázka: Smie byť potencionálny darca pri samoodbere vzorku nachladený (soplenie, kašeľ)?

  Odpoveď: Ďakujeme za Váš záujem a ochotu pomôcť! V čase registrácie nie sú bežné sezónne choroby prekážkou. Transplantačné znaky sa po celý život nemenia a nie sú zdravotnými problémami ovplyvnené.

  Otázka: Dobrý deň, mám záujem stať sa darcom len by som sa chcel opýtať či sú nejaké riziká pri darovaní. Myslím vážnejšie riziká, pocit nevoľnosti alebo podobné sú myslím normálne. Ďakujem

  Odpoveď: Ďakujeme za Váš záujem o našu kampaň a ochotu pomáhať. Môžeme Vás uistiť, že riziká sú minimalizované, pretože všetky úkony súvisiace s darovaním periférnych kmeňových krvotvorných buniek alebo kostnej drene robia iba skúsení atestovaní lekári a zdravotné sestry v dobre vybavenom zdravotníckom zariadení. Samozrejme sa môžete kedykoľvek pred darovaním rozhodnúť či chcete darovať kostnú dreň, alebo len periférne kmeňové krvotvorné bunky, prípadne Vaše rozhodnutie prehodnotiť. Čo sa týka rizík pri darovaní periférnych kmeňových krvotvorných buniek, môžu sa v niektorých prípadoch objaviť vedľajšie príznaky podobné chrípkovým stavom t.j. bolesť hlavy alebo končatín. Tieto príznaky sa bežne dajú zmierniť liekmi a vymiznú krátko po darovaní. Odber kostnej drene sa vykonáva v celkovej anestéze, ktorá je spojená so štandardnými rizikami obvyklými pre užitie anestetík. Kostná dreň sa odoberá malými vpichmi v oblasti panvovej kosti. Po zákroku sa môžu objaviť modriny, ktoré môžu niekoľko dní mierne bolieť. Ostatné ťažkosti ako napr. bolesť rany po vpichu sú vnímané darcami väčšinou ako len mierne. V ojedinelých prípadoch sa u darcov môže objaviť mierna alergická reakcia. Strata krvotvorných buniek darovaním je pre darcu takmer zanedbateľná (ide iba o maximálne niekoľko percent) a organizmus darcu si túto stratu nahradí prirodzenou regeneráciou.

  Otázka: dobrý deň, môžem byť darcom, ak mám epilepsiu a pravidelne užívam Lamotrigín? ďakujem

  Odpoveď: Vážime si Vašu ochotu pomôc,ť ale počas liečby epilepsie nie je bohužiaľ možné darovať kostnú dreň. Môžete nám však pomôcť aj tak, že poviete o našej kampani aj svojim známym.

  Otázka: Dobrý deň, môžem sa zapojiť do registra ak som prekonala astmu vo veku od 3 do 6 rokov. Odvtedy lieky na astmu neberiem, Žiaľ vyhodilo ma to hneď z dotazníka. Ďakujem za odpoveď.

  Odpoveď: Ak už nemáte astmu a neužívate na to lieky, tak môžete darovať kostnú dreň. Do prihlášky vyznačte prosím odpoveď NIE

  Otázka: Dobrý deň. Vylučuje ma z možnosti darovať atopický exzém ako príznak intolerancie na potravinu? Ako liečivo užívam antihistaminiká a kortikoidy (tie len krátkodobo).

  Odpoveď: Vážime si Vašu ochotu pomôcť ale počas liečby alergie a atopie nemôžete bohužiaľ darovať kostnú dreň. Môžete nám však pomôcť aj tak, že poviete o našej kampani aj svojim známym.

  Otázka: Dobrý deň. Zaujímalo by ma, či keď som v dojčenskom veku (9 mesiacov) prekonala zápal mozgových blán, tak naozaj nemôžem byť darcom. Ďakujem za odpoveď.

  Odpoveď: Vážime si Vašu ochotu pomôcť, ale zápal mozgových blán je natoľko vážne ochorenie, že nie je možné zaradiť Vás do registra darcov kostnej drene pre nepríbuzných príjemcov. Môžete nám však pomôcť aj tak, že poviete o našej kampani aj svojim známym.

  Otázka: Aký vplyv ma transplantácia na telo darcu?

  Odpoveď: Strata krvotvorných buniek darovaním je pre darcu takmer zanedbateľná (ide iba o maximálne niekoľko percent) a organizmus darcu si túto stratu nahradí prirodzenou regeneráciou.

  Otázka: Dobrý deň, mám seboroickú dermatitídu ale momentálne na ňu nepoužívam žiadne krémy, minulý rok v novembri som bola liečená antibiotikami na dermatitis periorbitalis a od detstva som liečená na alergiu na peľ a prach, ktorá sa v letných mesiacoch prejavuje sennou nádchou a teda musím brať antihistaminiká. V detstve som bola liečená na astmu ale už viac ako 10 rokov neberiem žiadne lieky a nemala som záchvat. Môžem sa stať darcom?

  Odpoveď: Pokiaľ sa aktívne neliečite na alergické ochorenie alebo astmu môžete sa zaregistrovať. Ďakujeme za ochotu pomáhať

  Otázka: Mám psoriázu. Môžem byť darcom kostnej drene??

  Odpoveď: Ďakujeme za Váš záujem a ochotu pomáhať. Psoriáza je bohužiaľ autoimunitné ochorenie, ktoré Vás diskvalifikuje z možnosti stať sa darcom kostnej drene. Môžete nám však pomôcť aj tak, že poviete o našej kampani aj svojim známym.

  Otázka: Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sa môžem stať darcom ak som od narodenia chudokrvná?

  Odpoveď: Dakujeme za ochotu pomahat, ale pri darovaní krvi a kostnej drene nesmiete byt chudokrvná. Musíte mat dosť železa a normálny krvný obraz.

  Otázka: Dobry den, dostal som balenie na odber vzorky. Aktualne som ale zial na antibiotikach. Chcel by som sa spytat, ako dlho po vysadeni antibiotik je mozne vzorku odovzdat, aby nebola nejakym sposobom kontaminovana?

  Odpoveď: Dočasné užívanie antibiotík väčšinou nemá vplyv na registráciu a vyšetrenie transplantačných znakov. V záujme minimalizácie rizík nám však radšej pošlite prosím vzorku až 2 týždne po ukončení liečby antibiotikami.

  Otázka: Dobry den, z darovania krvi som trvale vyluceny (pokial sa to uz nezmenilo) kvoli mojmu pobytu vo Velkej Britanii v case rozsirenia choroby "sialenych krav". I napriek tomuto, nemal som doteraz ziadne klinicke komplikacie a nalezy. Ma uvedene vplyv na darcovstvo v tomto pripade? Dakujem za odpoved!

  Odpoveď: Ďakujeme za Váš záujem pomáhať. Bohužiaľ "vylúčenie" platí aj pre darovanie kostnej drene. Kritériá darovania krvi a kostnej drene/krvotvorných buniek sú veľmi úzko prepojené a podliehajú rovnakým pravidlám.

  Otázka: Dobrý deň, chcem sa opýtať môžu aj diabetici darovať kostnú dreň?

  Odpoveď: Dobrý deň prajeme, Ďakujeme za Vašu ochotu, žiaľ diabetici sa nemôžu stať darcami kostnej drene.

  Otázka: Dobry den, dnes mi prisiel testovaci balicek. Nedavno som vsak zistila, ze som tehotna. Chcela by som sa spytat, ci ho mozem naplnit a poslat naspat aj teraz, alebo ci moj stav nejako ovplyvnuje aj moje sliny a mam ho poslat spat radsej neskor. Dakujem

  Odpoveď: Ďakujeme za Vašu ochotu pomôcť. Tehotenstvo nevylučuje možnosť registrácie sa ako darca, takže budeme vďační ak sa zaregistrujete a pošlete nám vzorku Vašich slín. Následne Vás Národný register darcov kostnej drene zaradí do registra v ktorom budete až do dosiahnutia hraničného veku, prípadne do kedy sa nerozhodnete zrušiť Vašu registráciu. V prípade nájdenia zhody Vašich transplantačných znakov so znakmi pacienta, ktorý potrebuje transplantáciu, Vás register vyzve na darovanie kostnej drene. Tehotenstvo vylučuje dočasne iba samotné darovanie kostnej drene, čiže v období tehotenstva nie je možné darovať kostnú dreň.

  Otázka: Dobrý deň, je možné žeby sa stal darcom niekto kto ma len 17 rokov ? 18 budem mať o 5 mesiacov, ale mala by som o zaregistrovanie vážny záujem.

  Odpoveď: Ďakujeme za Váš záujem zapojiť sa a pomôcť. Registrácia darcu je síce vekovo obmedzená od 18 do 45 rokov, ale Národný register darcov kostnej drene pracuje nepretržite a dlhodobo, aj mimo trvania našej kampane "Máte Slinu?", takže môžete pokojne počkať a zaregistrovať sa ihneď ako oslávite 18te narodeniny.

  Otázka: Dobrý deň, chcela by som sa stať darcom, som mladá 22 ročná zdravá študentka ale pred 3 rokmi mi diagnostikovali HPV. Nemám žiadne ťažkosti ani príznaky, som zaočkovaná. Môžem sa stať darcom?

  Odpoveď: Áno, môžete sa prihlásiť do registra darcov kostnej drene. Ďakujeme za ochotu pomáhať

  Otázka: Dobrý deň, môžem sa stať darcom aj v prípade ak som v detstve absolvovala autológnu transplantáciu? Dôvodom bola cysta v stehennej kosti. Ďakujem za odpoveď

  Odpoveď: Bohužiaľ ale Vaša diagnóza Vám neumožňuje stať sa darcom kostnej drene, ale môžete nám pomôcť aj tak, že poviete o projekte "Máte Slinu?" aj svojim známym.

  Otázka: dobry den, píšete že darkyňa by nemala byt tehotná. Robia sa nejaké testy tesne pred odberom, keďže príprava darcu na odber je dlhodobejší proces, môže nastať situácia, že žena ešte nevie že je tehotná? Dakujem

  Odpoveď: Ďakujeme za Vašu ochotu pomôcť. Tehotenstvo nevylučuje možnosť registrácie sa ako darca, takže budeme vďační ak sa zaregistrujete a pošlete nám vzorku Vašich slín. Následne Vás Národný register darcov kostnej drene zaradí do registra v ktorom budete až do dosiahnutia hraničného veku, prípadne do kedy sa nerozhodnete zrušiť Vašu registráciu. V prípade nájdenia zhody Vašich transplantačných znakov so znakmi pacienta, ktorý potrebuje transplantáciu, Vás register vyzve na darovanie kostnej drene. Tesne pred darovaním sa robia dodatočné testy pre potvrdenie zhody transplantačných znakov, na vylúčenie rizikových chorôb a zistenie aktuálneho zdravotného stavu darcu. V rámci týchto testov sa štandardne robí ženám aj tehotenský test. Tehotenstvo vylučuje dočasne iba samotné darovanie kostnej drene, čiže v období tehotenstva nie je možné darovať kostnú dreň.

  Otázka: Dobrý deň, práve som skúšala vyplniť prihlášku a napísalo mi, že nemôžem byť darcom. V čom môže byť problém? Som alergička, ale už cca 15rokov neberiem lieky, nepotrebujem ich a s alergiou nemám problém. Ďalej som v detstve mávala častejšie angíny, ale neviem či je to presne angína pectoris, na ktorú sa dotazujete. Ďakujem za odpoveď.

  Odpoveď: Angína je zápalové ochorenie hltana, ktoré nemá vplyv na možnosť stať sa darcom. Angina pectoris je kardiovaskulárne ochorenie, pri ktorom nie je možné stať sa darcom kostnej drene. Vo Vašom prípade sa pravdepodobne jednalo o bežnú anginu. V prípade kladnej odpovede na niektorú z otázok č. 1-5 v prihláške sa nemôžete stať darcom kostnej drene. Ďakujeme za Vašu podporu.

  Otázka: Dobry den, mam atopicky ekzem, mozem sa aj napriek tomu stat darcom? Dakujem

  Odpoveď: Pokiaľ momentálne neužívate lieky tak sa môžete stať darcom.

  Otázka: Dobrý večer chcem sa spýtať ked mám osteoartrozu môžem darovať kostnú dreň ?

  Odpoveď: Môžete sa zaregistrovať do databázy registra darcov kostnej drene, ak nepociťujete akútne problémy, bolesti kĺbov resp. iné zdravotné ťažkosti.

  Otázka: Dobry den, Krv som darovala asi 27x, kym mi nezistili faktor V Leiden heterozygot a nevyradili ma z evidencie. Neliecim sa, neuzivam ziadne lieky, mozem sa registrovat ako darca kostnej drene? Dakujem

  Odpoveď: Žiaľ Vaša diagnóza Vás vylučuje aj z možnosti stať sa darcom kostnej drene. Bez ohľadu na uvedené, mnohonásobným darovaním krvi ste tiež veľmi pomohli, ďakujeme!

  Otázka: Môžem odovzdať vzorku slín aj keď som práve nachladená?

  Odpoveď: Kľudne vzorku pošlite, bežné virózy nemajú vplyv na zistenie transplantačných znakov.

  Otázka: Dobrý deň, možem byťdacom aj v prípade, že mám histamínovú intoleranciu? Vopred ďakujem za odpoveď.

  Odpoveď: Ak nepociťujete akútne zdravotné ťažkosti a neužívate pravidelne lieky tak sa môžete zaregistrovať do databázy registra darcov kostnej drene,

  Otázka: Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je možné sa zaregistrovať ak mám ekzém a užívam 1tb. denne na alergiu.Ďakujem

  Odpoveď: Ďakujeme za ochotu pomáhať. Pokiaľ užívate pravidelne lieky na alergiu a ekzém , tak bohužiaľ nemôžete byť darcom kostnej drene.

  Otázka: Dobry den, chcela by som sa informovat ci mozem byt zaradena do databazy. Mam 35 rokov, dlhodobo nizku vahu-43 kg pri vyske 168cm ( ziadna anorexia ani bulimia) len neviem pribrat, podla denzitometrie mi vysla osteopenia, mavam bolestivu menstruaciu, zistena intolerancia laktozy -nie som na ziadnej liecbe. Inak som zdrava, fyzicky fit, neuzivam ziadne lieky. Dakujem za odpoved.

  Odpoveď: Ďakujeme za Váš záujem a ochotu pomáhať, podmienkou na zaradenie do registra dobrovoľných darcov kostnej drene je váha nad 50 kg, čo Vás bohužiaľ diskvalifikuje z možnosti registrovať sa v registri darcov kostnej drene.

  Otázka: Dobry deň, mam 27 rokov a pred cca 12 rokmi som prekonal malú arytmiu srdca. liečil som to približne rok. Chcel by som sa stať darcom kostnej drene, je toto prekážka? Ďakujem

  Odpoveď: Ak to bola jednorazová záležitosť a už ste v poriadku, neužívate žiadne lieky na arytmiu, tak sa môžete zaregistrovať. Pred samotným darovaním robíme aktuálne ekg.

  Otázka: Dobrý deň, chcem sa opýtať, či afty v ústnej dutine nevadia pri odbere vzorky slín alebo mám radšej počkať, kým mi zmiznú? Ďakujem

  Odpoveď: Vzorku slín nám prosím pošlite až po vyliečení ústnej dutiny.

  Otázka: Dobrý deň, môžem byť darcom kostnej drene, pokiaľ mám hypotyreózu na liečbe Euthyroxom.

  Odpoveď: Pokiaľ ste dobre nastavená na liečbu, nemáte akútne zdravotné problémy a cítite sa dobre, môžete sa stať darcom kostnej drene.

  Otázka: Dobrý deň, chcem sa opýtať či je možné aby som sa stala darkyňou, aj keď mám ulceróznu kolitídu.

  Odpoveď: Vaša diagnóza žiaľ neumožňuje stať sa darcom kostnej drene.

  Otázka: Dobry den, chcem sa spytat ci je mozne byt darca aj napriek tomu ze beriem lieky na vysoky krvny tlak, t.j. Concor a Prindex. Dakujem pekne

  Odpoveď: Ďakujeme za ochotu pomáhať. Pokiaľ lieky fungujú a tlak krvi je v poriadku tak sa môžete zaregistrovať.

  Otázka: Dobrý deň, práve som zaslala vyplnený registračný formulár,no chcela by som sa informovať: som študentkou lfuk a často bývam v nemocnici, je možný aj osobný odber kitu , prípadne možné jeho zaslanie na inú adresu ako uvedenú vo formulári? Za odpoved vopred dakujem.

  Odpoveď: Odberový kit je možné poslať aj na inú adresu (ako uvedenú v prihláške) a osobne si ho môžu darcovia vyzdvihnúť priamo u nás v registri: Národný register darcov kostnej drene, Antolská 11, 851 07 Bratislava - v centrálnej hale doľava na druhé poschodie a tam opäť doľava - miestnosť č. 214 a 215. Telefón: +421 2 6867 3588

  Otázka: Bola mi diagnostikovana diagnoza F32. Beriem inhibitory spatneho vychytavania serotoninu. Momentalne sa dlhodobo citim velmi dobre a beriem len udrziavacie davky. Je mozne stat sa darcom?

  Odpoveď: Bohužiaľ Vaša diagnóza Vám neumožňuje stať sa darcom, ale môžete nám pomôcť aj tak, že poviete o projekte "Máte Slinu?" aj svojim známym.

  Otázka: preco mozem byt darca kostnej drene len do 60 rokov? a preco sa možem zaregistrovat len do 45 rokov?

  Odpoveď: Ďakujeme za Váš záujem o našu kampaň "Máte Slinu?". Na rozdiel od darovania krvi, ktorá sa využije takmer okamžite, je registrácia do registra darcov kostnej drene dlhodobý proces. Pri vyhľadávaní vhodného darcu, register porovnáva viacero transplantačných znakov, ktoré sa musia pri darcovi a pacientovi zhodovať, takže podľa štatistiky je bohužiaľ len 1% šanca, že sa takáto zhoda nájde. So zvýšením počtu darcov, sa samozrejme zvyšuje aj šanca, že sa zhoda transplantačných znakov nájde. Tým, že sú darcovia registrovaní dlhodobo (min. 5 rokov) a transplantačné pracoviská vyhľadávajú pre pacientov vhodných darcov neustále, zvyšuje sa tak šanca, že počas dlhého obdobia keď sú darcovia registrovaný sa zhoda transplantačných znakov nájde. Transplantácia kostnej drene je veľmi komplexný a dlhodobý proces a napriek výborným výsledkom našich transplantačných pracovísk, bohužiaľ nie vždy úspešný. So zvýšením veku darcu sa bohužiaľ zvyšuje riziko, že transplantácia nebude úspešná a bude ju nutné opakovať. Vek 60 rokov je považovaný za "hraničný" a po jeho dosiahnutí sa uvedené riziko zvyšuje naozaj výrazne. S ohľadom na uvedené je bohužiaľ registrácia vekovo obmedzená od 18 do 45 rokov, ale môžete nám pomôcť aj tak, že poviete o projekte "Máte Slinu?" aj svojim známym.

  Otázka: Moze byt darca s antihistaminovou intoleranciou?

  Odpoveď: Pokiaľ nemáte prejavy ochorenia a cítite sa zdravý/á tak áno. Ak máte ťažkosti, nie je to vhodné.

  Otázka: Môžem byť darcom, ak mám autoimunitnú tyreoiditídu? Liek euthyrox 25 som užívala len počas tehotenstva, po pôrode mi bol vysadený.

  Odpoveď: Bohužiaľ diagnóza, ktorú ste prekonala Vám neumožňuje stať sa darcom, ale môžete nám pomôcť aj tak, že poviete o projekte "Máte Slinu?" aj svojim známym.

  Otázka: Dobrý deň, čo leukopénia (ak to tak môžem nazvať) a darcovstvo? Cca od 16-tich chodím na pravidelnú kontrolu leukocytov. V najhorších časoch som mával tak 3,0. Dnes mám 25 rokov a držím sa na cca 4, niečo nad 4. Chcel som chodiť darovať aj krv, ale lekárka mi to neodporúčila (možno aj preto, že doposiaľ nepoznám dôvod zníženej hladiny). Som teda potencionálny darca aj napriek tomu? V prípade, že by som bol vybraný, mohla by celá procedúra pre mňa alebo pacienta znamenať riziko?

  Odpoveď: Ďakujeme za ochotu pomáhať. Darca krvi a kostnej drene musí mať normálny krvný obraz vrátane počtu leukocytov. Keďže máte znížený počet leukocytov - teda leukopéniu , bohužiaľ nemôžete krvotvorné bunky darovať.

  Otázka: Dobry, Volam sa Zuzana a chcela by som byt tiez darkinov kostnej drene. Momentalne byvam v zahranici. Je mozne aby som mohla byt darkinov? Vopred dakujem

  Odpoveď: Ďakujeme za ochotu pomôcť a podporiť našu kampaň. Vzorky slín, na základe ktorých sú darcovia v rámci našej kampane zaraďovaní do registra darcov kostnej drene musia prejsť DNA analýzou na zistenie transplantačných znakov, na základe ktorých sa vyhľadáva zhoda darcu a prijímateľa kostnej drene. Náklady na toto pomerne finančne náročné vyšetrenie uhrádzajú zdravotné poisťovne registrovaných darcov. Bohužiaľ toto vyšetrenie pre slovenský register darcov uhrádzajú len slovenské zdravotné poisťovne a preto bohužiaľ nie je možné aby sa do kampane "Máte Slinu?" zapojili poistenci zahraničných zdravotných poisťovní. Z uvedeného vyplýva, že účasť na kampani nie je podmienená pobytom alebo občianstvom, ale tým či je registrovaný záujemca poistencom slovenskej zdravotnej poisťovne (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera alebo Union) Ak máte trvalý pobyt v zahraničí, resp. ste zdravotne poistená v lokálnej zdravotnej poisťovni, môžete sa zaregistrovať v mieste Vášho pobytu, v lokálnom registry darcov kostnej drene. Národný register darcov kostnej drene SR je napojený na všetky medzinárodné registre darcov kostnej drene vo svete. Ak sa vrátite na Slovensko a budete poistencom niektorej slovenskej poisťovne, môžete sa k nám preregistrovať

  Otázka: Dobrý deň, môžem sa stať darcom ak som 18 rokov dozadu prekonala Toxoplazmozu? Do dnes mám výsledky negatívne. Ďakujem.

  Odpoveď: Ďakujeme za Vašu podporu a ochotu pomôcť. Môžete sa zaregistrovať

  Otázka: Dobry den, som alergik,(pele stromov, macacia srst, ovocie podla typov stromov), naviac mam relativne lahku astmu. Denne beriem Xyzal, v sezone aj lokalne kortikosteroidy a sem tam aj inhaler. Avsak domnievam sa ze mimo sezony by som vydrzal nejaku dobu aj bez liecby. Ako dlho musim vydrzat bez tabletiek aby som mohol darovat kostnu dren ? Dakujem

  Odpoveď: Ďakujeme za Vašu podporu a ochotu pomôcť. Pokiaľ užívate pravidelne lieky , tak nie je vhodné aby ste sa stal darcom, pretože sa zvyšujú riziká negatívnych reakcií na odber krvotvorných buniek a kostnej drene a zdravie darcu nesmie byť ohrozené.

  Otázka: Dobry vecer, prosim Vas, je mozne zaradenie do registra darcov KD s poruchou zrazanlivosti krvi - faktor V. Leiden?

  Odpoveď: Bohužiaľ Vaša diagnóza Vám neumožňuje stať sa darcom, ale môžete nám pomôcť aj tak, že poviete o projekte "Máte Slinu?" aj svojim známym.

  Otázka: dobry den mozem sa stat darcom ked som mala pred tromi rokmi operaciu prsnika pre fibroadenom? dakujem

  Odpoveď: Ide o benígny nádor, čiže sa môžete zaregistrovať. Ďakujeme

  Otázka: Dobrý deň, prosím Vás po akej dobe by som sa mohla prihlásiť do registra darcov kostnej drene od pôrodu? Rodila som v septembri 2015, Ďakujem za odpoveď. Katarína

  Odpoveď: Ďakujeme za Vašu ochotu pomôcť. Tehotenstvo nevylučuje možnosť registrácie sa ako darca, takže budeme vďační ak sa zaregistrujete a pošlete nám vzorku Vašich slín. Následne Vás Národný register darcov kostnej drene zaradí do registra v ktorom budete až do dosiahnutia hraničného veku, prípadne do kedy sa nerozhodnete zrušiť Vašu registráciu. V prípade nájdenia zhody Vašich transplantačných znakov so znakmi pacienta, ktorý potrebuje transplantáciu, Vás register vyzve na darovanie kostnej drene. Tehotenstvo vylučuje dočasne iba samotné darovanie kostnej drene, čiže v období tehotenstva nie je možné darovať kostnú dreň.

  Otázka: Dobry den, v pripade ze som vyhovujuci darca ako mam postupovat aby som vedel pomoct KONKRETNEJ MNOU VYBRATEJ OSOBE ? Dakujem

  Odpoveď: Dakujeme za Vas zaujem a ochotu pomahat. Darcovstvo kostnej drene je vysoko humanny, dobrovolny cin. Pri registracii za darcu sa posudzuju iba 4zakladne transplantacne znaky. Pri vyhladavani darcu a pri zhode tychto 4 znakov sa robia dalsie vysetrenia u potencionalneho darcu. Samotne darcovstvo je podmienene zhodou niekolko desiatok transplantacnych znakov medzi prijemcom a darcom. Taktiez pri nepribuzenskej transplantacii, prijemca a aj darca zostavaju v anonymite, a k ich odtajneniu moze dojst najskor po dvoch rokoch za predpokladu suhlasu oboch stran. Samozrejme pokial mate v rodine niekoho kto potrebuje transplantaciu, mozete sa dat vysetrit ci ste vhodny darca pre konkretneho pribuzneho.

  Otázka: Dobrý deň,prosím Vás,môžem sa stať darcom,ak som v roku 2000 prekonala seróznu meningoencefalitídu? Zdravotne som v poriadku,som darcom krvi.Moja krvná skupina je 0 RhD pozit. Ďakujem za odpoveď, s pozdravom

  Odpoveď: Môžete sa zaregistrovať. Ďakujeme za ochotu pomáhať

  Otázka: Dobry den, mozem sa stat darcom ak som pred dvoma rokmi prekonala pocas tehotenstva tazku formu HELLP syndromu a takisto mam velmi silnu potravinovu alergiu a odstraneny zlcnik? Dakujem

  Odpoveď: Bohužiaľ Vaša diagnóza Vám neumožňuje stať sa darcom, ale môžete nám pomôcť aj tak, že poviete o projekte "Máte Slinu?" aj svojim známym.

  Otázka: Dobrý deň, keďže som už dlhé roky darcom krvi, chcem sa spýtať, či je možné zaregistrovať sa na darcu kostnej drene aj priamo na Transfúznej stanici (chodievam do Nemocnice Bratislava - Ružinov) alebo sa to realizuje iba prostredníctvom Slovenskej pošty? Ďakujem

  Odpoveď: Registrácia darcov kostnej drene je v kompetencii Národného registra darcov kostnej drene SR, ktorý vedie aj ich evidenciu. Pokiaľ ste darcom krvi, je možnosť sa zaregistrovať aj prostredníctvom Transfúznej stanice, ktorá Vašu prihlášku a vzorku krvi odošle do Národného registra. V rámci kampane tento proces je zjednodušený a prvotné vyšetrenia sa robia iba zo slín. Všetky registrácie a vzorky slín sú evidované v Národnom registri darcov kostnej drene a Slovenská pošta zabezpečuje iba doručovanie testovacích sád k registrovaným záujemcom a spätné doručenie vzorky slín do Národného registra.

  Otázka: Dobrý deň, môžem sa stať darcom kostnej drene, ak som mal pred piatimi rokmi fibriláciu predsiení (iba raz) a beriem raz denne Betaloc zog? Ďakujem

  Odpoveď: V záujme Vašej bezpečnosti a vylúčenia akýchkoľvek zdravotných rizík, nie je vhodné aby ste sa registrovala.

  Otázka: Zdravím. Chcem sa opýtať či sa môžem stať darcom ak mám bronchiálnu astmu. V detstve som sa aktívne liečil, liečbu som svojvoľne ukončil po puberte ( mal som pocit že môj stav stagnoval a drahé lieky ho vôbec nezlepšovali ) od ukončenia liečby som nemal ani astmatický záchvat ani žiadne neobvyklé problémy s pľúcami či dýchaním. Poprípade či je potrebné nejaké vyhlásenie alergológa / lekárska správa alebo čo...

  Odpoveď: Ďakujeme za ochotu pomôcť, Ak nepociťujete akútne zdravotné ťažkosti a neužívate pravidelne lieky tak sa môžete zaregistrovať do databázy registra darcov kostnej drene,

  Otázka: Dobrý deň, po akej dobe od pôrodu sa môžem prihlásiť do registra darcov kostnej drene?

  Odpoveď: Ďakujeme za Vašu ochotu pomôcť. Tehotenstvo nevylučuje možnosť registrácie sa ako darca, takže budeme vďační ak sa zaregistrujete a pošlete nám vzorku Vašich slín. Následne Vás Národný register darcov kostnej drene zaradí do registra v ktorom budete až do dosiahnutia hraničného veku, prípadne do kedy sa nerozhodnete zrušiť Vašu registráciu. V prípade nájdenia zhody Vašich transplantačných znakov so znakmi pacienta, ktorý potrebuje transplantáciu, Vás register vyzve na darovanie kostnej drene. Tehotenstvo vylučuje dočasne iba samotné darovanie kostnej drene, čiže v období tehotenstva nie je možné darovať kostnú dreň.

  Otázka: Dobrý deň. Chcem sa Vás spýtať, či môžem vyplniť dotazník aj keď som po operácii? Alebo musím počkať tých 6 mesiacov. Ďakujem pekne za Vašu odpoveď.

  Odpoveď: Dakujeme za Vas zaujem a chotu pomahat. Zaregistrovat sa mozete aj teraz po operacii. Operacia je prechodne vylucujuce v case samotneho darovania a nie registracie.

  Otázka: Dobry vecer chcem sa opytat asi 2 tyzdne dozadu som odoslal vzorku slin kedy sa dozviem ci mozem darovat kostnu dren alebo nie zatial mi neprisla ziadna odpoved tak by som bol rad ako som natom dakujem

  Odpoveď: Vzorka slin sluzi na urcenie zakladnych transplantacnych znakov, na zakladé ktorych dojde k Vasej registracii v Narodnom registri darcov kostnej drene. Pri vyhladavani darcu pre konkretneho pacienta, sa v prvom kroku porovnavaju tieto zakladne znaky. V pripade ich zhody budete osloveny registrom na dalsie vysetrenie. Darca sa vzdy vyhladava pre konkretneho prijemcu na zaklade zakladnych transplantacnych znakov vysetrenych pri registracii. Darca je v registri evidovany do svojich 55 rokov a pocas tohto obdobia mozete byt, ale aj vobec nemusite byt osloveny na darovanie, resp. dalsie vysetrenie. Dakujeme za Vasu registraciu a ochotu pomahat.

  Otázka: Chem sa opitat ci sa mozem byt darcom ak som v minulosti prekonal 5x spontanny pneumotorax posledni bol v juni 2015, a zaroven dlhodobo uzivam Androcul 50mg 1x dene. Za skoru odpoved dakujem

  Odpoveď: Ďakujeme za ochotu pomôcť, Bohužiaľ Vaša diagnóza Vám neumožňuje stať sa darcom, ale môžete nám pomôcť aj tak, že poviete o projekte "Máte Slinu?" aj svojim známym.

  Otázka: Rada by som sa spýtala či sa nemôžem stať darcom aj napriek tomu že ešte nemám 18 rokov

  Odpoveď: Bohužiaľ Váš vek Vám ešte neumožňuje stať sa darcom, ale môžete nám pomôcť aj tak, že poviete o projekte "Máte Slinu?" aj svojim známym.

  Otázka: Dobrý deň, chcel by som sa spýtať v minulosti (cca 5-6 rokov dozadu) som mal atopický ekzém a užíval som na to lieky. V dnešnej dobe sa mi to vyskytuje zriedkavo (jar(kvitnúca príroda), zima(keď som naobliekaný a nedýcha mi koža)) ale neberiem už žiadne tabletky. Môžem byť v tomto prípade darca ?

  Odpoveď: Ďakujeme za ochotu pomôcť, Ak nepociťujete akútne zdravotné ťažkosti a neužívate pravidelne lieky tak sa môžete zaregistrovať do databázy registra darcov kostnej drene,

  Otázka: prosim vas mozem darovat aj ekd mam celiakiu a 46 kg? (zena 23rokov)

  Odpoveď: Bohužiaľ Vaša diagnóza Vám neumožňuje stať sa darcom, ale môžete nám pomôcť aj tak, že poviete o projekte "Máte Slinu?" aj svojim známym.

  Otázka: Môže byť darcom drene jedinec s pozit anti HCV, ale negat. HCV DNA.

  Odpoveď: Bohužiaľ Vaša diagnóza Vám neumožňuje stať sa darcom, ale môžete nám pomôcť aj tak, že poviete o projekte "Máte Slinu?" aj svojim známym.

  Otázka: Dobrý deň. Možem sa registrovať, ak sa v strede marca chystám na plastickú operáciu prsníkov? Budú mi vložené implantáty. Som aj pravidelným darcom krvy. Ďakujem za odpoveď.

  Odpoveď: Pre registráciu nie je plastická operácia obmedzením. Obmedzenia ohľadom operácií, resp. doby od operácie, kedy je možné odber realizovať, sú až na samotné darovanie kostnej drene, v prípade že sa nájde zhoda transplantačných znakov pacienta čakajúceho na transplantáciu a Vašich znakov.

  Otázka: Dobry den pri darovaní krvy vyžaduju min. 50kg hmotnost . Je aj tu nejaky limit ?

  Odpoveď: Dobrý deň, limit je rovnaký ako pri darovaní krvi, t. j. 50 kg

  Otázka: Dobrý deň, chcem sa spýtať či môžem byť darcom ak sa aktuálne liečim na migrénu. Užívam topilex mg.

  Odpoveď: Ďakujeme za ochotu pomáhať, ale v záujme Vašej bezpečnosti a vylúčenia akýchkoľvek zdravotných rizík, nie je vhodné aby ste sa registrovala.

  Otázka: Dobrý den prajem, rokom a pól som sa liečila na uzkostnu sociálnu poruchu, dodnes užívam Sertralin- depresiami netrpím, je stale možné darcovstvo?

  Odpoveď: Veľmi si vážime Vašu ochotu pomáhať, ale pokiaľ užívate pravidelne lieky, tak nie je vhodné aby ste sa registrovala.

  Otázka: Ak budem vhodnym darcom, je mozne darovat kostnu dren viackrat za zivot?

  Odpoveď: V súlade s medzinárodnými transplantačnými štandardami, aplikovanými aj na Slovensku je možné darovať kostnú dreň nepríbuznému príjemcovi maximálne 2 krát a aj to bohužiaľ len jednému prijímateľovi. To znamená, že ak sa nájde zhoda transplantačných znakov môžete darovať kostnú dreň jednému pacientovi, ktorému v prípade potreby môžete darovať kostnú dreň aj druhý krát (ak je potrebné transplantáciu zopakovať). Čo sa týka príbuzenského darovania, môžete darovať aj viac krát aj v prípade, že ste pred tým už kostnú dreň darovali.

  Otázka: Dobrý deň,môžem byť darcom keď mám chronickú hepatopatiu?Ďakujem.

  Odpoveď: Bohužiaľ Vaša diagnóza Vám neumožňuje stať sa darcom, ale môžete nám pomôcť aj tak, že poviete o projekte "Máte Slinu?" aj svojim známym.

  Otázka: Príjemný dobrý deň. Chcem sa opýtať, či môžem byť darcom kostnej drene, ked nemám síce žiadne fyziologické ochorenie,ale 7 rokov sa liečim na schizoafektívnu poruchu, užívam lieky už 7 rokov-LEPONEX, TRITTICO. Iné zdr.problémy nemám.Dakujem za odpoved

  Odpoveď: Pokiaľ užívate pravidelne lieky , tak nie je vhodné aby ste sa registrovala.

  Otázka: Ak mám slabú formu astmy z pelovej alergie, nemozem sa stat darcom kostnej drene?

  Odpoveď: Ak nepociťujete akútne zdravotné ťažkosti a neužívate pravidelne lieky tak sa môžete zaregistrovať do databázy registra darcov kostnej drene, V prípade že máte akútne alebo opakované ťažkosti, alebo musíte pravidelne užívať lieky, tak radšej nie

  Otázka: Dobrý deň, chcem sa spýtať , či možem byt darkyňa kostnej drene keď beriem HAK?

  Odpoveď: Môžete sa zaregistrovať. Ďakujeme za ochotu pomáhať

  Otázka: Zdravím, mám prolaps mitrálnej chlopne II-III.stupeň, možem sa stať darcom?

  Odpoveď: V záujme Vašej bezpečnosti a vylúčenia akýchkoľvek zdravotných rizík, nie je vhodné aby ste sa registrovala.

  Otázka: Dobry den, chcem sa spýtať aky musí byť minimalny odstup medzi darovaním KD prvý a druhýkrat?

  Odpoveď: Odstup medzi odbermi kostnej drene býva cca 12 mesiacov, ale každý darca sa posudzuje individuálne. Bezpečnosť darcov je na 1.mieste.

  Otázka: Dobrý večer, môžem sa stať darcom ak mi počas poslednèho tehotenstva zistili zvýšenú zrážanlivosť krvi a musela som si pichať fraxiparine? Po pôrode mám výsledky v poriadku. Predtým som darovala aj krv, od pôrodu zatiaľ nie. Ďakujem.

  Odpoveď: Môžete sa zaregistrovať. Ďakujeme za ochotu pomáhať

  Otázka: Dobrý deň, bikuspidálna aortálna stenóza je obmedzením? Ďakujem

  Odpoveď: S ohľadom na nutnosť špecifikovať Vašu aktuálnu zdravotnú kondíciu, mal by sa k problematike vyjadriť aj Váš kardiológ, ktorý najlepšie pozná Váš stav a vie posúdiť funkciu vášho srdca. Skúste to prosím skonzultovať s Vašim kardiológom. Ďakujeme!

  Otázka: Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sa môžem stať darkyňou kostnej drene, keď som v septembri 2014 prekonala seróznu meningoencefalitídu? Ďakujem za odpoveď.

  Odpoveď: Ak nepociťujete akútne zdravotné ťažkosti a neužívate pravidelne lieky tak sa môžete zaregistrovať do databázy registra darcov kostnej drene,

  Otázka: Do koľkých dní býva zvyčajne doručená obálka s nádobkou na odber?

  Odpoveď: Štandardne býva testovacia sada doručená do 2 týždňov od vyplnenia registračného formulára. V prípade, že nebola testovacia sada doručená do tejto doby, kontaktujte nás prosím a preveríme, kde vznikol problém, resp. dohodneme opätovné doručenie

  Otázka: Dobrý deň. Zaregistrovala som sa no momentálne som prechladnutá. Chcela by som teda vedieť či treba počkať s testovacím balíčkom, alebo to výsledky neovplyvní. Taktiež by som sa chcela spýtať či odber prebiaha len pri zhode s pacientom alebo kostnú dreň/PKB odoberáte každému a potom ich uschováe pre prípadnú zhodu v budúcnosti. A ešte posledná otázka sa týka abstiencie niekde v otázkach sa už pýtali za alkohol tak by som chcela vedieť ako dlho je potrebné byť abstinentom, alebo či to vôbec je potrebné. Za Vaše odpovede vopred ďakujem.

  Odpoveď: Bežná viróza nemá vplyv na transplantačné znaky, takže môžete vzorku slín poslať. Na rozdiel od darovania krvi, odber kostnej drene prebieha len pri potvrdení zhody transplantačných znakov darcu a pacienta, ktorý potrebuje transplantáciu. Táto zhoda sa môže nájsť po pár týždňoch, po rokoch alebo sa nenájde nikdy a registrovaný darca kostnú dreň, resp. krvotvorné bunky nikdy nedaruje. S ohľadom na množstvo znakov, ktoré sa musia zhodovať, sa len 1% registrovaných darcov reálne dostane k darovaniu kostnej drene. So zvýšením počtu dlhodobo registrovaných darcov sa ale samozrejme šanca na nájdenie darcu výrazne zvyšuje. Čo sa týka alkoholu, je potrebné úplne obmedziť alkohol, až v prípade že sa nájde zhoda a darca sa pripravuje na darovanie kostnej drene. Samozrejme existujú diagnózy, ktoré sú spojené s dlhodobou a nadmernou konzumáciou alkoholu, ktoré spôsobujú fyziologické zmeny, ktoré osobu ako darcu diskvalifikujú.

  Otázka: Mám už 45 rokov, ale chcem veľmi sa ešte zaregistrovať. Som ešte vhodná darkyňa_

  Odpoveď: Ďakujeme za ochotu pomáhať. 45 je hraničný vek, ale ak na prvých 5 otázok registračného formulára odpoviete negatívne, máte dobrý zdravotný stav, neužívate trvalo žiadne lieky a nemáte žiadne príznaky chronického ochorenia, môžete sa zaregistrovať.

  Otázka: Dobrý deň. Rada by som sa zaregistrovala do registra. Pracujem v ČR, slovenskú zp nemám. Je nutné mať slovenskú zp?ďakujem za odpoveď

  Odpoveď: Ďakujeme za ochotu pomáhať. Na registráciu do Národného registra darcov kostnej drene na Slovensku je potrebné byť poistenec niektorej slovenskej zdravotnej poisťovne. V ČR však tiež funguje register darcov kostnej drene, ktorý je napojený na spoločný medzinárodný register, takže ak ste poistená v ČR, tak sa môžete zaregistrovať v ČR.

  Otázka: Dobrý deň, dnes som vyplňovala dotazník a v otázke 7 c) som dala odpoveď áno, nakoľko mám prepichnuté uši od narodenia ale iné piercingy ani tetovanie nemám. nie je tam možnosť upresniť odpoveď a nerada by som bola vyradená kvôli neupresnenej odpovedi.

  Odpoveď: Dobrý deň, Ďakujeme za Vašu ochotu pomáhať. tetovania a piercingu, nie sú pre registráciu do registra darcov kostnej drene žiadnou prekážkou a Vaša prihláška nebude z tohto dôvodu vyradená. Obmedzenie je aktuálne až pri samotnom odbere krvotvorných buniek, alebo kostnej drene, ktoré ale prebehne len v prípade nájdenia zhody DNA znakov darcu a príjemcu. V momente odberu by ste nemali byť menej ako 6 mesiacov po piercingu, alebo tetovaní, aby sa vylúčila akákoľvek možnosť ochorenia, ktoré by mohlo byť spôsobené alebo prenesené pri piercingu alebo tetovaní, táto podmienka platí, napr. aj pri bežnom darovaní krvi.

  Otázka: Dobrý deň, chcem sa spýtať, či sa dá vzorka slín odovzdať aj na pracovisku transfúznej stanici v B. Bystrici, alebo sa to dá len poštou alebo osobne v Bratislave. Som pravidelným darcom krvi a tiež aj krvných doštičiek na separátore, tak by som chcela odovzdať aj vzorku slín pre darovanie kostnej drene. ďakujem pekne.

  Odpoveď: Vzorku slín môžete odovzdať len osobne v Národnom registri darcov kostnej drene SR v Bratislave, alebo zaslať v rámci našej kampane poštou. Transfúzna stanica v B.Bystrici nemá možnosť odoberať vzorky slín, ale do registra darcov kostnej drene môžete byť zaradený aj na základe rozboru vzorky krvi, o čo môžete požiadať ktorúkoľvek transfúznu stanicu.

  Otázka: aká doba po potrate musí uplynúť, aby som sa mohla stať darcom???

  Odpoveď: Interupcia nemá na registráciu do Národného registra darcov kostnej drene vplyv. V prípade, že sa v budúcnosti nájde zhoda transplantačných údajov pacienta, ktorý transplantáciu kostnej drene potrebuje s údajmi registrovaného darcu, zisťuje sa jeho aktuálny zdravotný stav. V rámci tejto kontroly darcu sa zisťuje či posledných 6 mesiacov pred plánovaným odberom krvotvorných buniek, resp. kostnej drene absolvoval niektorý zo zdravotných zákrokov, prípadne tetovanie alebo piercing, pre ktoré dočasne darca kostnú dreň nemôže darovať. Takže ak ste aj v minulosti absolvovali niektorý zákrok, môžete sa prihlásiť, lebo to nie je pri registrácií podstatnou, resp. vylučujúcou podmienkou

  Otázka: Som vyradená kôli veku. Čo ak chcem aj tak pomôcť?

  Odpoveď: Budeme radi ak o našej kampani a potrebe zvýšenia počtu registrovaných darcov kostnej drene poviete aj svojim známym. Samozrejme môžete podporiť naše charitatívne aktivity aj finančne http://www.kvapkanadeje.sk/prispej-svojou-kvapkou-nadeje/ako-mozem-pomoct.html Prípadne poukázaním 2% z dane z príjmov Za ochotu a štedrosť ĎAKUJEME

  Otázka: Dobry den, mozem byt darkynou, ak este kojim 2 rocne dieta? Odber je len v Bratislave? Dakujem za odpoved

  Odpoveď: Pre registráciu v registri darcov kostnej drene nemá to či ste tehotná, po pôrode, alebo kojíte vplyv. Budeme radi ak sa zaregistrujete. Až v prípade nájdenia zhody transplantačných údajov registrovaného darcu a pacienta, ktorý potrebuje transplantáciu, podstupuje darca overenie aktuálneho zdravotného stavu v rámci ktorého sa zisťuje, či darkyňa nie je tehotná, či menej ako 6 mesiacov pred plánovaným odberom kostnej drene nerodila, prípadne či nekojí, čo by jej dočasne neumožnilo kostnú dreň darovať.

  Otázka: Dobry den, ak som navstivila minuly mesiac USA staty Florida, Minnesota, som taktiez na 6 mesiacov neschopna darcovstva?

  Odpoveď: Pre registráciu v registri darcov kostnej drene cesta do zahraničia (vrátane "rizikových" krajín) nemá vplyv. Budeme radi ak sa zaregistrujete. Až v prípade nájdenia zhody transplantačných údajov registrovaného darcu a pacienta, ktorý potrebuje transplantáciu, podstupuje darca overenie aktuálneho zdravotného stavu v rámci ktorého sa zisťuje, či darca 6 mesiacov pred plánovaným odberom kostnej drene necestoval do rizikovej krajiny.

  Otázka: Dobry den,chcem sa opytat, ci sa mozem stat darkynou,ked mam intoleranciu laktozy a v minulosti som prekonala cierny kasel (konkretne pred 20 rokmi),mam 38 rokov.Dakujem za odpoved.

  Odpoveď: Áno, môžete sa prihlásiť do registra darcov kostnej drene. Ďakujeme za ochotu pomáhať

  Otázka: Dobry den, chcela by som sa opytat, ci sa mozem stat darcom kostnej drene, ak som po liecbe rakoviny stitnej zlazy, od roku 2013 zdrava, beriem euthyrox. Dakujem.

  Odpoveď: V záujem ochrany Vášho zdravia, nie je bohužiaľ možné aby sa osoba s prekonaným onkologickým ochorením stala darcom kostnej drene. Ďakujeme za Vašu ochotu pomáhať.

  Otázka: Dobry den, som vedeny v registri darcov kostnej drene a nedavno sa mi zmenilo telefonne cislo. Ako ho mozem u vas aktualizovat, aby ste ma mohli v pripade potreby kontaktovat?

  Odpoveď: Dobrý deň, V prípade zmeny osobných alebo kontaktných údajov informujte prosím priamo Národný register darcov kostnej drene: Národný register darcov kostnej drene SR Antolská 11, Bratislava 851 07 Telefón: 02 / 6867 3588 Mail: skbmdr@pe.unb.sk

  Otázka: Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môžem darovať kostnú dreň ak mám rizikové zamestanie - práca s ionizujúcim žiarením, prípadne či to závisí od napr. ročnej efektívnej dávky (lebo v mojom prípade nie je vysoká). Ďakujem.

  Odpoveď: Ďakujeme za ochotu pomáhať. Bohužiaľ Vaše zamestnanie by mohlo potenciálne ovplyvniť aj kvalitu Vašich krvotvorných buniek a preto s ohľadom na minimalizovanie rizika pre Vás ako darcu, ale aj pre pacienta ako pre príjemcu nie je možné zaradiť Vás do databázy dobrovoľných darcov kostnej drene.

  Otázka: Dobry den som 3 mesiace po cisarskom reze. Mozem byt darca?

  Odpoveď: Ďakujeme za Vašu ochotu pomáhať. Registrácia do registra darcov je možná aj počas tehotenstva, po pôrode aj počas dojčenia. Ak by sa však našla zhoda tak s darovaním musíte počkať rok po pôrode. Vyhľadávanie však prebiehajú neustále, pretože nový pacienti, ktorí potrebujú transplantáciu bohužiaľ neustále pribúdajú. Takže aj ked už nebudete môcť pomôcť Gabkovi, tak dáte v budúcnosti nádej iným pacientom.

  Otázka: Dobrý deň, chcem sa spýtať, či sa odber KD vykonáva iba v Bratislave, kedže bývam v Košiciach. Ďakujem za odpoveď.

  Odpoveď: Ďakujeme za Vašu ochotu pomáhať. V prvom rade, by sme chceli opäť upozorniť, že aktuálne ide len o registráciu do databázy darcov, na čo treba len vzorku slín, ktorú môžete zaslať poštou. Dôležitým faktom je aj skutočnosť, že len 1% registrovaných sa reálne stane darcom, to znamená, že 99% registrovaných síce nebude nikdy krvotvorné bunky darovať, stále však budú predstavovať šancu pre onkologických pacientov, ktorí darcu hľadajú. V prípade, že budete práve vy práve ten správny darca, ktorého transplantačné znaky sa zhodujú s pacientom, ktorý potrebuje darcu, budete požiadaný o darovanie krvotvorných buniek, ktoré sa realizuje v Bratislave. Cestovné náklady spojené s darovaním Vám budú uhradené a ako darca máte nárok na platené voľno.

  Otázka: Dobrý deň, môže byť darcom dojčiaca mamička alebo je dojčenie prekážkou? Ďakujem!

  Odpoveď: Pre prihlásenie sa do registra darcov nie je tehotenstvo ani dojčenie prekážkou. Register darcov Vás bude evidovať ako potenciálneho darcu až do veku 60 rokov, resp. do doby ak sa rozhodnete odhlásiť sa z registra. Počas tejto doby sa budú v registri vyhľadávať darcovia pre pacientov, ktorí potrebujú transplantáciu krvotvorných buniek. Ak sa nájde zhoda až vtedy sa zisťujú obmedzujúce faktory, medzi ktoré patrí aj tehotenstvo alebo dojčenie. To ale môže byť aj za niekoľko rokov, alebo aj nikdy, ak sa nenájde zhoda Vašich transplantačných údajov s údajmi niektorého pacienta. Šanca zhody nepríbuzných osôb je iba 1:20 000

  Otázka: Nemá darovanie kostnej drene vplyv na darovanie krvi? Pretoze mam uz 78 kdberov a rad by som este pokračoval.

  Odpoveď: Ďakujeme za Vašu ochotu pomáhať. Na rozdiel od krvi sa darovanie krvotvorných buniek (kostnej drene) nerobí "do zásoby", ale iba v prípade nájdenia zhody transplantačných znakov darcu a pacienta. Pri registrácií sa zo vzorky Vašich slín iba zistia tzv. transplantačné znaky, ktoré sa zaevidujú v databáze darcov a až v prípade, že sa nájde zhoda týchto znakov so znakmi niektorého pacienta (šanca 1:20000) až potom sa pristupuje k procesu darovania. Odber krvotvorných buniek má vplyv na darovanie krvi rovnaký ako iný bežný zdravotný zákrok, to znamená že nemôžete darovať krv 6 mesiacov od termínu odberu krvotvorných buniek.

  Otázka: dobrý deň,prosím Vás mám zájem sa stať darcom ale mám 51 rokov ,20 rok mám tetovanie ,lečim sa na žihlavku a beriem prednison 0,5mg obden ,som operovaný na chrbticu ,beriem lieky na depressiu escital

  Odpoveď: Bohužiaľ už Váš vek Vás vylučuje. Veková hranica na prihlásenie je 45 rokov

  Otázka: Dobry den mam otazku dasa kupit kostna dreň

  Odpoveď: Kostná dreň podobne ako iné ľudské orgány a tkanivá sa nedá kúpiť. Darovanie je výnimočný humánny skutok, ktorý sa robí bez nároku na finančnú odmenu, v zaujme zamedzenie obchodu s ľudskými orgánmi. A aj keby to zákon umožňoval, tak nájsť vhodného darcu pre konkrétneho pacienta je natoľko komplikované, že ak by aj niekto kostnú dreň kúpiť chcel, tak šanca že si nájde vhodného predávajúceho je 1:20000 a bez príslušných testov na potvrdenie zhody transplantačných znakov je prakticky nemožné.

  Otázka: Dobry den, Chcela by som sa opytat, pokial by som sa registrovala ako darca kostnej drene, ale chcela by som tento zakrok absolvovat iba v pripade, ze moja kostna dren bude vyhovovat konkretnemu cloveku, bolo by to mozne? Voped dakujem za odpoved.

  Odpoveď: Bohužiaľ to nefunguje ako darovanie krvi, kde je len pár krvných skupín a sú aj univerzálny darcovia. Pri darovaní krvotvorných buniek (kostnej drene) musí súhlasiť až 10 transplantačných znakov. Takže je to neporovnateľne zložitejšie nájsť vhodného darcu. A to, že budete vyhovovať konkrétnemu Vami vybranému nepríbuznému človeku, je naozaj minimálna. Na rozdiel od darovania krvi sa odber nerobí po registrácií ale až keď sa zhoda potvrdí, čo môže byť aj za pár rokov. Možno nebudete vhodný darca pre pacienta, ktorého ste si vy vybrala, ale tisíce detí z celého sveta neustále hľadajú svojich darcov a ak budete v databáze darcov dáte im šancu, že Vás nájdu. Ak nebudete evidovaní nikto Vás nenájde a nebudete môcť pomôcť. Podľa štatistiky sa darcom stane len 1% zaregistrovaných, ostatný budú len v databáze, ale hocikto z nich môže byť pre niektorého pacianta jediným záchrancom života. V prípade, že sa nájde zhoda a práve vy budete vhodným darcom pre niektorého paciena, osloví Vás register darcov s prosbou o darovanie, ale o pacientovi Vám môže povedať len pohlavie, vek a národnosť. Ostatné údaje sa v prípade súhlasu pacienta dozviete až 2 roky po úspešnej transplantácií.

  Otázka: Dobrý deň, mám alergiu na latex ak je v kontakte so sliznicou, pri kontakte s kožou som alergiu nezaznamenala. Alergia alebo neznášanlivosť mlieka a mliečnych výrobkov je tiež problém? Mohla by som byť darcom?

  Odpoveď: Táto alergia neobmedzuje možnosť stať sa darcom krvotvorných buniek. Budeme radi ak sa prihlásite

  Otázka: Dobrý večer. Žijem v ČR. Mám 37 rokov. Môžem sa prihlásiť do registru?

  Odpoveď: Do Národného registra darcov kostnej drene SR sa môžu prihlásiť, iba poistenci slovenských zdravotných poisťovní. Ak ste poistená v Čechách, môžete sa prihlásiť do českého registra. Národné registre sú pospájané a v prípade, že by ste bola vhodným darcom pre slovenského darcu, tak Vás register najde aj v Čechách.

  Otázka: Môžem sa zaregistrovať keď v júni tohto roku budem mať 46 rokov a mám šelest na srdci.Lieky neuzivam žiadne len chodím na kontroly.dakujem

  Odpoveď: Podmienkou na registráciu je vek do 45 rokov a dobrý zdravotný stav. Bohužiaľ Vás vek vylučuje z možnosti registrovať sa v databáze darcov, ale budeme vďační ak na túto kampaň upozorníte Vašich známych a priateľov.

  Otázka: Dobry den.kolko krat za zivot je mozne darovat kostnu dren.dakujem Novosadova

  Odpoveď: Krvotvorné bunky mozete darovať iba jednému nepribuznemu pacientovi, v prípade potreby opakovane. Príbuzným mozete darovat v prípade potreby bez obmedzenia. Nájdenie vhodného darcu, ktorý ma zhodne transplantacne znaky ako pacient ktorý potrebuje transplantáciu krvotvorných buniek je však natolko narocne, ze sanca zhody je u príbuzných len cca 25% a u nepribuznych 1:20000. Preto je nutne databázu registra darcov čo najviac rozšíriť, aby sa šanca nájdenia darcu pre pacientov zvýšila.

  Otázka: Dobry den,mozem byt darcom ak nemam na Slovensku poistovnu?

  Odpoveď: Ďakujeme za Vašu ochotu pomáhať. Do registra darcov kostnej drene na Slovensku sa môžu prihlásiť len poistenci slovenských zdravotných poisťovní. Každá európska krajina ma vlastný register, takze sa môžete prihlásiť v krajine v ktorej ste zdravotne poistený. .at/spenderzentren Registre sú navzájom prepojené, takže v prípade že by ste bol vhodným darcom pre slovenského pacienta, nájde Vás register aj v zahraničí.

  Otázka: Ovplyvňuje darcovstvo fajčenie?

  Odpoveď: Fajčenie nemá priamy vplyv na darcovstvo krvotvorných buniek. Predpokladom darcovstva je však dobrý zdravotný stav a riziká spojené s dlhodobým fajčením pôsobia negatívne na celkový zdravotný stav. Do registra sa ale môžete prihlásiť aj keď fajčíte.

  Otázka: Minulý rok som bola na zákroku krčka maternice,vírud HPV,ale už výsledky sú negatívne.Môžem byť darca?

  Odpoveď: Budeme radi ak sa prihlásite. Ak máte negatívne výsledky môžete byť darcom krvotvorných buniek

  Otázka: Dobrý deň chcel by som sa spýtať či do tých drog spadá aj fajčenie? A keby som s tým prestal aj bolo by potom možné sa zaregistrovať? A ďalšia otázka že ci môžem darovať kostnú dreň aj keď som darca krvy? Poprípade po pi darovaní KD môžem ďalej darovať krv?

  Odpoveď: Fajčenie nie je obmedzujúcim faktorom, na darovanie kostnej drene, resp. krvotvorných buniek. Darcovstvo si však vyžaduje "dobrý" zdravotný stav, ktorý dlhodobé fajčeníe veľmi negatívne ovplyvňuje. Vo všeobecnosti platí, že všetci darcovia krvi, môžu byť aj darcami krvotvorných buniek (okrem darcov nad 45 rokov, ktorý sa do registra darcov krvotvorných buniek registrovať nemôžu) Po darovaní kostnej drene, resp. krvotvorných buniek, môžete ďalej darovať krv. Takže budeme radi ak sa do registra prihlásite, aktuálne nie je dôvod aby ste da darcom nemohli stať.

  Otázka: Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či je možné darovať kostnú dreň, keď som zamestnancom na infekčnej ambulancií. Ďakujem

  Odpoveď: Môžete sa registrovať. V prípade zistenia zhody Vašich transplantačných znakov s pacientom, ktorý potrebuje transplantáciu krvotvorných buniek, budete podstupovať testy na potvrdenie zhody ako aj na zistenie Vášho aktuálneho zdravotného stavu, ktorý sa mohol od termínu prihlášky zmeniť. V prípade, že to Váš aktuálny zdravotný stav nebude umožňovať, tak odber krvotvorných buniek nebude realizovaný.

  Otázka: Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ako je to so záujemcami o darovanie kostnej drene pokiaľ záujemca bol v minulosti tetovaný, po akej dlhej dobe od tetovania môžem vzorku “nasliniť”? Je tam doba ako pri odbere krvy? A pokial tetovanie prebehlo dávnejšie aj tak mám v dotazníku uviesť na otázku či som bol tetovany v minulosti odpoved ano? Dakujem

  Odpoveď: Registrovať sa v databáze darcov krvotvorných buniek sa môžete kedykoľvek, bez ohľadu na to kedy ste bol tetovaný, pretože tetovanie nemá vplyv na transplantačné genetické znaky, ktoré sa zisťujú zo slín. Z dôvodu zamädzenia šírenia infekčných chorobôb je však podobne ako pri odbere krvi obmedzené darovanie krvotvorných buniek 6 mesiacov od tetovania, piercingu, chirurgických zákrokov či vážnych úrazoch. Reálne darovanie kostnej drene, resp. krvotvorných buniek prebieha až po nájdení a potvrdení zhody transplantačných údajov darcu a pacienta, ktorý potrebuje transplantáciu krvotvorných buniek. Takže sa kľudne registrujte a napľujte, bez ohľadu na to kedy ste bol tetovaný a do do dotazníka len pre info uveďťe, že ste bol tetovaný.

  Otázka: DD, chcela by som sa spytat kamaratke zistili rakovinu a ak by bolo potrebne darovat kostnu dren da sa darovat ak by bola medzi nami zhoda na jej meno? Dakujem

  Odpoveď: Transplantacia krvotvornych buniek je na rozdiel od darovania krvi zavyslá nie len na zhode krvnej skupiny darcu a pacienta, ale aj na zhode desiatich tzv. transplantačných genetických znakov. Šanca, že by ste bola vhodným darcom práve pre Vašu kamarátku, ktorá nie je Vaším priamym príbuzným je preto bohužiaľ veľmi malá (podľa štatistík cca 1:20000). Možno je však vhodný darca evidovaný v databáze Národného registra darcov kostnej drene SR. Ak je osoba, ktorá je evidovaná v databáze Národného registra darcov kostnej drene, vhodným darcom pre ktoréhokoľvek pacienta, je to považované za mimoriadny úspech, pretože 99% ľudí registrovaných v databáze sa reálne darcom nestanú (nenájde sa zhoda znakov s pacientom), ale budú len v súčasťou databázy. Našou snahou je motivovať čo najviac ľudí na registráciu do datábázy darcov, aby sa šanca a nádej nájsť možno toho jediného vhodného darcu pre každého pacienta čo najviac zväčšila. Ak budete v databáze darcov evidovaná a nájde sa zhoda Vašich transplantačných údajov s údajmi pacienta, ktorý potrebuje transplantáciu krvotvorných buniek, možete sa kedykoľvek rozhodnúť či mu chceta pomôcť, ale ak v databáze nebudete, nie je šanca aby Vás ako vhodného darcu našli.

  Otázka: Mam 68 rokov mohla by dom darovat kostnu dren bratovi. Medzi porodmi som bola pozitivna na HBSAG teda pri prvom porode mi infikovali zltacku typu B, a tiez mam koksatrozu vyzsieho stupna?

  Odpoveď: Bohužiaľ Vám Váš vek ani zdravotný stav neumožňuje stať sa darcom krvotvorných buniek. Zásadou celého procesu darovania je, že zdravotný stav darcu nesmie byť darovaním negatívne ovplyvnený, čo sa bohužiaľ vo Vašom prípade nedá garantovať.

  Otázka: Da sa odber kostnej drene vykonat pod celkovou anestezou prosim?

  Odpoveď: V prípade, že sa rozhodnete pre odber krvotvorných buniek, resp. kostnej drene z lopatky panvovej kosti, tak zákrok prebieha vpychmi, v krátkej celkovej anestéze. Krvotvorné bunky je však možné darovať aj z krvi, pričom proces je podobný odberu krvi, resp. krvnej plazmy.

  Otázka: Dobrý deň chcela by som sa spýtať ak by som chcela darovať kostnu dreň môžem ju darovať iba 2krat ?ďakujem za odpoveď

  Odpoveď: Kostná dreň, resp. krvotvorné bunky sa po darovaní v priebehu niekoľkých týždňov plnohodnotne doplnia, takže teoreticky je možné darovať aj opakovane. Avšak aktuálna legislatíva umožňuje darovať krvotvorné bunky len jednému nepríbuznému pacientovi, v prípade potreby aj opakovane. Pri priamych rodinných príslušníkoch však nie je obmedzenie počtu darovaní, takže napr. súrodencom by ste mohli opakovane darovať, aj keď ste už v minulosti darovali krvotvorné bunky nepríbuznému pacientovi.

  info aktuálne chcem sa stať darcom
  PRIHLÁŠKA
  galéria a médiá download najčastejšie otázky kontakt