O kvapku lepší partneri

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE (prevádzkovateľ internetových stránok mateslinu.sk) si váži dôveru svojich zákazníkov a ich súkromné dáta chráni pred zneužitím.

Je v našom záujme, aby sa osobné údaje, ku ktorým dávate súhlas prevádzkovateľovi NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE na spracovanie, spracovali a používali v presnom a aktuálnom znení, a to k obojstrannej spokojnosti. Preto máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na opravu v prípade ich nepresnosti, máte právo požiadať o vysvetlenie, právo na odstránenie nepresného stavu, blokovanie vašich osobných údajov a ďalšie práva ustanovené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi návšetevníka/kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu GDPR ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Informácie, ktoré sú predmetom ochrany súkromia

Pri zákazníkoch z radov fyzických osôb je potrebné v objednávkovom procese uviesť Vaše meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Pri objednávkach podnikateľských subjektov je potrebné uviesť obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak je pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Štatistické informácie

- ide predovšetkým o informácie ako napr. meno domény, z ktorej ste k nám prišli, internetový prehliadač, ktorý používate, dátum a čas vášho príchodu, čas, ktorý ste na webe strávili apod. Tieto informácie používame čisto z dôvodov monitorovania správania návštevníkov a zákazníkov na našich stránkach. Všetky tieto informácie nám umožnia ponúknuť plne funkčný internetový obchod so všetkými potrebnými funkciami.

Informácie získané z cookies

- cookies sú malé skupinky dát, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a obsahujú informácie o vašom pohybe na stránkach mateslinu.sk. Bez týchto informácií by sme napríklad neudržali váš tovar v nákupnom košíku, nepamätali si informácie, ktoré ste nám už raz poskytli a museli by ste ich zadávať vždy znovu. Väčšina ľudí nevie, že sa im na ich počítač cookies ukladajú, či už navštevujú náš internetový obchod, alebo väčšinu akýchkoľvek iných webov. Vo svojom prehliadači si môžete aktivovať upozornenie, ktoré sa objaví vždy, keď je cookie zaslaná do vášho počítača. Pokiaľ cookies vo svojom prehliadači úplne zakážete, budete mať problém dostať sa do nákupného košíka na mateslinu.sk a uskutočniť objednávku.

Informácie, ktoré nám sami poskytnete

- k tomu, aby ste si prezerali ponuku na www.mateslinu.sk, nám samozrejme nemusíte poskytovať osobné informácie. Také informácie zadávate, len pokiaľ si u nás vytvárate účet, dokončujete objednávku, prihlasujete sa k odberu noviniek a informácií o rôznych cenových akciách formou e-mailu, zúčastníte sa súťaží, alebo pokiaľ chcete napísať komentár. Jedná sa predovšetkým o informácie ako meno, priezvisko, e-mail, telefón, doručovacia adresa.

Pokiaľ neviete vykonať zmenu priamo na stránkach, kontaktujte nás cez e-mail alebo na telefóne.

 • V prípade fyzickej osoby uchovávame meno a priezvisko, adresu bydliska, alebo adresu doručenia zásielky, e-mailovú adresu a telefonický kontakt.
 • V prípade právnických osôb a spoločností spracúvame meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dodatočne vyžiadané IČ, DIČ.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

Spracovanie osobných údajov prebieha na strane NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

 • Doručovatelia, ktorí údajmi disponujú z dôvodu doručenia zásielky.
 • Poskytovateľ účtovného software a informačného systému, ktorý slúži na spracovanie prihlášok.
 • Webové stránky www.mateslinu.sk vytvorené spoločnosťou A.I.S., s. r. o., Chemická 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 768 240.
 • Osobné údaje nie sú zasielané do tretích krajín.

Zákazníci, ktorých osobné údaje spracúvame, majú právo:

 • Požadovať od NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE informáciu, aké a v akom rozsahu osobné informácie spracováva.
 • Požadovať kópiu týchto údajov.
 • Požadovať presnosť týchto údajov.
 • Podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 • Vyžiadať prístup k týmto údajom, aktualizovať ich, upraviť, alebo žiadať obmedzenie ich spracovania. Požadovať po NADÁCII KVAPKA NÁDEJE vymazanie údajov.
 • Na účinnú súdnu ochranu, ak má zákazník za to, že boli porušené jeho práva v dôsledku spracovania osobných údajov NADÁCIOU KVAPKA NÁDEJE.

Udelenie súhlasu pre marketingové oslovenie

Zákazník udeľuje súhlas pre oslovenie marketingovou ponukou vtedy, ak:

 • V závere objednávky zvolí dobrovoľne možnosť prihlásenia pre odber noviniek. Pre prihlásenie je nutná akcia zo strany zákazníka. Voliteľná možnosť nie je povinná, nepodmieňuje nákup a prihlásenie pre príjem emailových noviniek nie je nijakým spôsobom spoplatnené. Svoj záujem o emailové ponuky môže zákazník kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlásenie. Odkaz na odhlásenie obsahuje každý prijatý email s ponukou. Taktiež je možné kontaktovať priamo eshop mateslinu.sk na adrese uvedenej na www.mateslinu.sk
 • Prihlási sa na príjem noviniek písomne.

Osobné údaje nie sú sprístupnené tretím stranám a nedochádza k cezhraničnému prenosu do tretích krajín, mimo službu, ktorú prevádzkovateľ obchodu mateslinu.sk používa na odosielanie emailov a prípravu obsahu. Používateľ použije iba taký systmém, ktorých spracováva a uchováva údaje výlučne na území EÚ. Prístup k uloženým údajom využívaným pre odosielanie a prípravu emailových noviniek má výlučne NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE. Nadácia nijakým spôsobom nezdieľa a nesprístupňuje tieto dáta v akejkoľvek inej podobe. Dáta nie sú verejné. Dáta sú zabezpečené a chránené. Dáta nie sú nijakým ďalším spôsobom ďalej používané, skladované a evidované. Žiadateľ o odber noviniek má právo na opravu jeho nesprávnych, neúplných ako aj neaktuálnych osobných údajov. Rovnako tak likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Žiadateľ o emailové novinky vyhlasuje, že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. Zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje boli poskytnuté slobodne a ich znenie je úplné a pravdivé.

Na osobné údaje využívané pri oslovovaní emailovými ponukami platia všetky zásady ochrany osobných údajov, vrátane všetkých práv

info aktuálne chcem sa stať darcom
PRIHLÁŠKA
galéria a médiá download najčastejšie otázky kontakt